Video

Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025: Dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

08/10/2020 06:44

 Ngày 18/8/2020, Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện chặng đường 5 năm qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới; nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, đưa ngành TT&TT bước vào kỷ nguyên số, chuyển đổi số Quốc gia; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nước ta đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


mic.gov.vn