Video

Bộ TT&TT hoàn thành 100% Dịch vụ công cấp độ 4

08/10/2020 06:14

 Cuối tháng 6/2020, Bộ TT&TT đã hoàn thành việc đưa 100% dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Bộ lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tập trung trên Cổng dịch vụ công của Bộ tại https://dichvucong.mic.gov.vn. Bộ TT&TT là một trong 2 Bộ (cùng với Bộ Giao thông Vận tải) đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, bao gồm: Đăng nhập một lần; Đồng bộ hồ sơ; Xử lý Hồ sơ;Thanh toán trực tuyến.


mic.gov.vn