Chính sách, pháp luật

GHI NHẬN MỘT SỐ GÓP Ý VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)

04/10/2023 08:25 SA

 Từ trước tới nay việc xác định phạm vi điều chỉnh của một dự thảo luật rất quan trọng bởi pháp luật được ban hành là để điều chỉnh các quan hệ xã hội xuất hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như dân sự, thương mại, đất đai…Chính vì tầm quan trọng của nó mà trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nội dung này đặc biệt được quan tâm. Đối với dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), ý kiến từ các tổ chức, cá nhân trong nhiều lĩnh vực với các góc nhìn khác nhau đưa đến cho người xây dựng luật những tư liệu hết sức hữu ích, cụ thể:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật, một số ý kiến nhất trí với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật đối với dịch vụ mới; có ý kiến đề nghị cân nhắc việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với 03 dịch vụ mới là dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.
Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, phân biệt phạm vi điều chỉnh của Luật Viễn thông với Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin. Có ý kiến đề nghị phân định rõ phạm vi điều chỉnh của cơ sở hạ tầng thông tin trong Luật Viễn thông và Luật Công nghệ thông tin.
Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn nặng vào việc điều chỉnh kinh doanh viễn thông như Luật Viễn thông năm 2009, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa vì trong khi hoạt động viễn thông rộng hơn so với kinh doanh viễn thông, đề nghị làm rõ nội hàm của khái niệm “hoạt động viễn thông”; nghiên cứu, bổ sung quy định về quyền tham gia hoạt động viễn thông, quyền được bảo đảm an toàn viễn thông cho cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, về tính cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động viễn thông.
- Về đối tượng áp dụng, một số ý kiến đề nghị giới hạn đối tượng áp dụng chỉ bao gồm những cá nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để phù hợp với thông lệ quốc tế, duy trì môi trường pháp lý thuận lợi thu hút các nhà cung cấp dịch vụ.
Các ý kiến góp ý nêu trên là nguồn thông tin hữu ích phục vụ quá trình xây dựng luật giao dịch điện tử sửa đổi./.

Vụ Pháp chế