Chính sách pháp luật mới

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

09/11/2022 09:44 SA

 Ngày 30-10-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

1. Bổ sung quy định kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế
Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định về kết thúc thời hạn như sau:
“Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này.
Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.”
Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số126/2020/NĐ-CP không quy định về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là ngày nghỉ cuối tuần/nghỉ lễ dẫn đến cơ quan thuế và người nộp thuế gặp vướng mắc trong thực hiện.
2. Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế
Nghị định số 91/2022/NĐ-CP còn bổ sung thêm, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế khai thuế trong trường hợp “Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sịnh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đổi tượng nhận thu nhập”.
3. Sửa đổi nội dung quy định về số thuế TNDN tạm nộp 04 quý không được thấp hơn 80% của năm
Điểm đáng chú ý nhất của Nghị định số 91/2022/NĐ-CP là bỏ nội dung quy định nêu tại Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19.10.2020 là “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tam nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm”. Thay vào đó, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi: “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu…”. Đây là nội dung sửa đổi rất quan trọng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
3. Chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải khai báo với cơ quan thuế thông tin của người bán hàng
Nghị định số 91/2022/NĐ-CP cũng bổ sung quy định yêu cầu tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.
Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung, thay thế quy đnh về: Sửa đổi quy định lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Bổ sung mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp; Thay thế mẫu thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn; Sửa đổi số thuế TNDN tạm nộp 04 quý của hãng vận tải nước ngoài không được thấp hơn 80% của năm; Sửa đổi quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa; Bổ sung mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp.
Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2022.

Phạm Thị Thu Huyền - Vụ Pháp chế