Pháp điển

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC VIỄN THÔNG

18/11/2021 08:42 SA

 Ngày 02/11/2021, Bộ Tư pháp có công văn số 3999/TB-HĐTĐ ngày 02/11/2021 của Hội đồng thẩm định thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển các đề mục bưu chính và viễn thông, theo đó, kết quả danh mục văn bản thuộc đề mục viễn thông gồm: 63 văn bản thuộc đề mục và 32 văn bản có nội dung liên quan. Cụ thể:

I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
 
STT
Văn bản thuộc nội dung của đề mục
Cơ quan thực hiện pháp điển
văn bản
Ký hiệu văn bản trong đề mục
1.                   
Luật 41/2009/QH12 Viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
LQ
Luật 21/2017/QH14 quy hoạch
 
Luật 23/2018/QH14 Cạnh tranh
 
2.                   
Nghị định 25/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
NĐ.1
Nghị định 81/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông
 
Nghị định 49/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
 
3.                   
Quyết định 155/2008/QĐ-TTg Phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt
Bộ Thông tin và Truyền thông
QĐ.1
4.                   
Quyết định 55/2011/QĐ-TTg Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối
Bộ Thông tin và Truyền thông
QĐ.2
5.                   
Quyết định 32/2012/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020
Bộ Thông tin và Truyền thông
QĐ.3
6.                   
Quyết định 11/2014/QĐ-TTg Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Bộ Thông tin và Truyền thông
QĐ.4
7.                   
Quyết định 16/2021/QĐ-TTg QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU GIÁ, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG KHO SỐ VIỄN THÔNG, TÊN MIỀN INTERNET
Bộ Thông tin và Truyền thông
QĐ.5
8.                   
Thông tư 10/2010/TT-BTTTT Quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định qua mạng viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.1
9.                   
Thông tư 11/2010/TT-BTTTT Quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.2
10.               
Thông tư 10/2011/TT-BTTTT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.3
11.               
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.4
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
 
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
 
12.               
Thông tư 05/2012/TT-BTTTT Phân loại các dịch vụ viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.5
13.               
Thông tư 10/2012/TT-BTTTT Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.6
14.               
Thông tư 16/2012/TT-BTTTT Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.7
15.               
Thông tư 18/2012/TT-BTTTT Ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.8
Thông tư 15/2015/TT-BTTTT Sửa đổi một số quy định của Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng
 
16.               
Thông tư 08/2013/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.9
Thông tư 33/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
 
17.               
Thông tư 11/2013/TT-BTTTT Danh mục dịch vụ viễn thông thực hiện báo cáo giá thành thực tế, giá thành kế hoạch
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.10
18.               
Thông tư 12/2013/TT-BTTTT Hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.11
19.               
Thông tư 14/2013/TT-BTTTT Hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.12
20.               
Thông tư 07/2014/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.13
21.               
Thông tư 22/2014/TT-BTTTT Quy hoạch kho số viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.14
22.               
Thông tư 28/2014/TT-BTTTT Quy định về việc thừa nhận phòng thử nghiệm theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.15
23.               
Thông tư 07/2015/TT-BTTTT Quy định về kết nối viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.16
24.               
Thông tư 09/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.17
25.               
Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.18
Nghị định 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 
Thông tư 06/2019/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 
26.               
Thông tư 25/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.19
Thông tư 40/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
 
27.               
Thông tư 40/2015/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.20
28.               
Thông tư 57/2016/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam giai đoạn 2015-2020 của các doanh nghiệp viễn thông và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Bộ Tài chính
TT.21
Thông tư 83/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyền giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
 
29.               
Thông tư 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đếnn ăm 2020
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.22
Thông tư 14/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
 
30.               
Thông tư 12/2016/TT-BTTTT Quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.23
31.               
Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Bộ Thông tin và Truyền thông
TL.1
32.               
Thông tư 16/2016/TT-BTTTT Hướng dấn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.24
33.               
Thông tư 180/2016/TT-BTC Quy định cơ chể tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp địch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích
Bộ Tài chính
TT.25
34.               
Thông tư 31/2016/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ tống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.26
35.               
Thông tư 39/2016/TT-BTTTT Quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.27
Thông tư 16/2018/TT-BTTTT Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
 
36.               
Thông tư 21/2017/TT-BTTTT Quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.28
37.               
Thông tư 25/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.29
38.               
Thông tư 27/2017/TT-BTTTT quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.30
Thông tư 12/2019/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
 
39.               
Thông tư 33/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.31
40.               
Thông tư 35/2017/TT-BTTTT Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.32
41.               
Thông tư 47/2017/TT-BTTTT Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.33
42.               
Thông tư 05/2018/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.34
43.               
Thông tư 19/2018/TT-BTTTT Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.35
44.               
Thông tư 20/2018/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.36
45.               
Thông tư 07/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.37
46.               
Thông tư 08/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.38
47.               
Thông tư 09/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.39
48.               
Thông tư 10/2019/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.40
49.               
Thông tư 20/2019/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.41
50.               
Thông tư 21/2019/TT-BTTTT Thông tư Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.42
51.               
Thông tư 02/2020/TT-BTTTT Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.43
52.               
Thông tư 07/2020/TT-BTTTT Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.44
53.               
Thông tư 08/2020/TT-BTTTT Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.45
54.               
Thông tư 15/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.46
55.               
Thông tư 16/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.47
56.               
Thông tư 20/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.48
57.               
Thông tư 25/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.49
58.               
Thông tư 32/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.50
59.               
Thông tư 35/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.51
60.               
Thông tư 43/2020/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.52
61.               
Thông tư 44/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.53
62.               
Thông tư 45/2020/TT-BTTTT Ban hành định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.54
63.               
Thông tư 47/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.55
 
II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN
 
STT
Văn bản có nội dung liên quan
1.
Luật 36/2005/QH11 Thương mại
2.
Luật 68/2006/QH11 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
3.
Luật 05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
4.
Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ
5.
Bộ luật 100/2015/QH13 Hình sự
6.
Luật 24/2018/QH14 An ninh mạng
7.
Luật 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
8.
Luật 59/2020/QH14 doanh nghiệp
9.
Nghị định 99/2011/NĐ-CP. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
10.
Nghị định 72/2012/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
11.
Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
12.
Nghị định 107/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
13.
Nghị định 81/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
14.
Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
15.
Nghị định 35/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
16.
Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
17.
Quyết định 45/2012/QĐ-TTg Về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
18.
Thông tư 30/2009/TT-BTTTT Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
19.
Thông tư 31/2009/TT-BTTTT Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng thông tin di động mặt đất
20.
Thông tư 35/2009/TT-BTTTT Về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất đường dài trong nước và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
21.
Thông tư 01/2010/TT-BTTTT Về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế
22.
Thông tư 28/2012/TT-BKHCN Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
23.
Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
24.
Thông tư 10/2015/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (cổng 1400)
25.
Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
26.
Thông tư 13/2016/TT-BTTTT Quy định một số nội dung liên quan đến giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về
27.
Thông tư 268/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
Thông tư 32/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
28.
Thông tư 273/2016/TT-BTC Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
Thông tư 03/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí câp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
29.
Thông tư 03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
30.
Thông tư 10/2020/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
31.
Thông tư 05/2020/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
32.
Thông tư 11/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư 01/2021/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông