Pháp điển

Pháp điển đề mục bưu chính theo kế hoạch số 370/KH-BTTTT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 04 đề mục: bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin.

14/10/2021 08:32 SA

 Việc thực hiện pháp điển đối với đề mục viễn thông đảm bảo tuần thủ đúng trình tự, thủ tục pháp điển. Hồ sơ kết quả pháp điển đã bảo đảm đầy đủ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL, bao gồm: công văn đề nghị thẩm định; Kết quả pháp điển đề mục; Danh sách kèm theo văn bản được sử dụng để pháp điển.

Đề mục Viễn thông xác đinh có 61 văn bản có nội dung thuộc đề mục và 32 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.
Cấu trúc của đề mục được xác thực theo cấu trúc của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội và Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội), gồm 10 chương với 63 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Vị trí các điều trong dự thảo bảo đảm đúng nguyên tắc pháp điển: điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện pháp điển và chỉ dẫn theo quy định.
Trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục viễn thông, không phát hiện các quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, không phù hợp thực tế.
Các nội dung liên quan đến đề mục được xác định và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.