Giám định Tư pháp

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp

12/07/2021 14:50 CH

 Bộ VHTTDL đã ra Quyết định số 1872/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ VHTTDL.

Kế hoạch nhằm lựa chọn những người có đủ điều kiện theo quy định để bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ VHTTDL; đáp ứng yêu cầu công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa thời gian tới.
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ sẽ tiến hành rà soát người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4; lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL gửi về Vụ Pháp chế - Bộ VHTTDL trước ngày 15/7/2021.
Cụ thể, giám định viên tư pháp phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật nghe nhìn, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, thư viện, bảo tàng, luật và chuyên ngành về nghệ thuật và nhân văn có liên quan; Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên (trực tiếp làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo).
Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp hồ sơ, lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn, trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp. Thời gian thực hiện trước ngày 15/8/2021.
Từ tháng 9 - 10/2021, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo, tập huấn nghiệp vụ cho giám định viên tư pháp mới được bổ nhiệm (Tùy theo tình hình thực tiễn và bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19).
Thông tư số 04/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/6/2021 gồm 4 Chương, 12 Điều, quy định về phạm vi giám định tư pháp, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận và đăng tải danh sách, hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa.
Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa bao gồm: Giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật; Giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa; Giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan. Giám định tư pháp về nội dung khác thuộc phạm vi quản lý về văn hóa theo quy định của pháp luật.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.