Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư số 07/2021/TT- BTTTT ngày 31/8/2021 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G”

26/11/2021 15:55 CH

 Thông tư số 07/2021/TT- BTTTT  ngày 31/8/2021 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G” ”- QCVN 126:2021/BTTTT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

          Thông tư này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G.
          Về quy định kỹ thuật, Thông tư quy định bao gồm: Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật gồm: Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến; Tỷ lệ truy nhập không thành công dịch vụ; Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ; Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi; Tốc độ tải dữ liệu trung bình. Và Chỉ tiêu chất lượng phục vụ: Dịch vụ trợ giúp khách hàng.
          Tài liệu viện dẫn được xây dựng theo Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT ngày 08/9/2020 ban hành Bộ chỉ tiêu kỹ thuật cho thiết bị đầu cuối, trạm gốc và chất lượng dịch vụ mạng 5G. Trong đó, Quy chuẩn đã có tham khảo khuyến nghị của ITU, một số nước đã triển khai mạng 5G (Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Đài Loan, UAE, Úc, Ireland, Phần Lan, Thái Lan…) và thực tế các doanh nghiệp Việt Nam.
          Thông tư số 07/2021/TT-BTTTT ban hành là sở cứ để doanh nghiệp trong nước sử dụng làm căn cứ triển khai việc đầu tư, tối ưu mạng 5G, đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi triển khai mạng viễn thông di động mặt đất 5G tại Việt Nam và cần thiết để quản lý chất lượng dịch vụ Internet trên mạng di động mặt đất 5G khi chính thức cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Vụ Pháp chế