Kiểm tra VBQPPL

Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông

12/07/2021 08:24 SA

Ngày 08/07/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 953/QĐ về việc ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, quy chế này quy định về việc tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc kiểm tra, xử lý văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Chi tiết nội dung quy chế  kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông (đính kèm).

 

 

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT