Ngành

Thông tư 25/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”

16/09/2020 11:31 SA

Hiện nay, việc quản lý thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải đang áp dụng QCVN 52:2011/BTTTT (tương ứng với tài liệu ETSI EN 300 162 năm 2000 của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu). Do tiêu chuẩn tham chiếu đã thay đổi, bổ sung cập nhật phiên bản mới nên cần sửa đổi để phù hợp với sự phát triển công nghệ, phù hợp với thực tế và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Chính vì lý do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và ban hành Thông tư 25/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải”

Nội dung chính của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

- Về phạm vi áp dụng: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện thoại VHF dùng cho thoại và gọi chọn số (DSC), có đầu nối ăng ten bên ngoài; Quy chuẩn áp dụng cho thiết bị điện thoại VHF hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải (đoạn băng tần cụ thể theo quy định tại Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia) dùng cả hai kênh 12,5 kHz và 25 kHz và quy định mã số HS tương ứng cho thiết bị điện thoại VHF.

- Về quy định kỹ thuật: QCVN quy định các chỉ tiêu như: Các yêu cầu chung; Yêu cầu kỹ thuật; Điều kiện đo kiểm chung; Các phép kiểm tra môi trường; Yêu cầu cho máy phát; Yêu cầu cho máy thu; Hoạt động song công.

- Về phương thức quản lý và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân: Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về công bố hợp quy theo các quy định hiện hành.

- Về tổ chức thực hiện: QCVN quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý là Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông.

Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải (Ký hiệu QCVN 52:2011/BTTTT).

Thông tư ban hành QCVN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

NVHA