Xử lý vi phạm hành chính

Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

(13/07/2021)

Ngày 21/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021

(09/07/2021)

 Ngày 08/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

(20/07/2020)

 Ngày 16/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020.

Nhìn chung, tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ báo cáo năm 2019 và đối tượng vi phạm rất đa dạng: các doanh nghiệp sử dụng mạng vô tuyến dùng riêng (doanh nghiệp bảo vệ, khách sạn, nhà hàng); Đài truyền thanh không dây xã phường; các doanh nghiệp viễn thông và các cá nhân (sử dụng thiết bị điện thoại không dây)… với các hành vi vi phạm một số lĩnh vực cụ thể như sau:
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, đã ban hành 65 Quyết định XPVPHC (trong đó nhiều nhất là vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện) với tổng giá trị tiền xử phạt là 1.181.568.000 đồng.
- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 65 quyết định;
- Số quyết định đã được thi hành: 64 quyết định
- Tổng số đối tượng là người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình: Không
- Tổng số quyết định cưỡng chế thi hành: Không;
- Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Không
- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật… bị tịch thu: Không;
- Số quyết định bị khiếu nại: Không

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

(30/12/2019)

 Ngày 27/12/2019, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký Quyết định số 2304/QĐ-BTTTT ngày 27/12/2019 ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

(30/12/2019)

 Ngày 27/12/2019, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020