Chính sách, pháp luật

Quy định về danh hiệu “Lao động tiên tiến” ngành thông tin và truyền thông năm 2024

02/10/2023 14:59 CH

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 11/2023/TT-BTTTT ngày 30/9/2023 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể các quy định về danh hiệu “Lao động tiên tiến” ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024 được nêu chi tiết tại Điều 4 Thông tư 11/2023/TT-BTTTT như sau:
(1) Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ đạt tiêu chuẩn theo quy định định tại khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng 2022, cụ thể:
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
- Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.
(2) Chỉ xét tặng cho cá nhân là công chức, viên chức nhà nước; người lao động hợp đồng có thời hạn 01 năm trở lên; các đối tượng trên phải có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên trong năm xét khen thưởng.
(3) Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, hoàn thành khóa học, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
(4) Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
(5) Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét, tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ.
(6) Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong một thời gian nhất định thì việc bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ quan, tổ chức, đơn vị điều động, biệt phái xem xét, quyết định và được cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái xác nhận thành tích đề nghị khen thưởng.
Thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2024
Theo Điều 10 Thông tư 11/2023/TT-BTTTT, thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của ngành Thông tin và truyền thông như sau:
- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tặng:
+ Danh hiệu “Cờ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông”;
+ Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Bộ Thông tin và Truyền thông”;
+ Các danh hiệu: “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể Lao động tiên tiến” cho các tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ không có tư cách pháp nhân;
+ Hình thức “Bằng khen của Bộ trưởng”.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng quyết định tặng:
+ Danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;
+ Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;
+ Hình thức “Giấy khen”.
Như vậy thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2024 sẽ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định đối với trường hợp các tập thể, cá nhân của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ không có tư cách pháp nhân hoặc do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng quyết định.
 

Vụ Pháp chế