Chính sách, pháp luật

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025

29/09/2023 14:54 CH

 Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025

Nội dung đề cập tại Quyết định 466/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Cụ thể, một số chỉ tiêu kinh tế số, xã hội số đến năm 2025 được đặt ra như sau:
TT
Nội dung chỉ tiêu
Ước tính năm 2022
Kế hoạch 2023
Kế hoạch 2024
Mục tiêu 2025
Đơn vị đo lường
Đơn vị tổng hợp báo cáo
1
Phát triển kinh tế số
 
 
 
 
 
 
1.1
Tỷ trọng kinh tế số trên GDP
14,26%
15,5%
17,5%
20%
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Vụ KTS và XHS
1.2
Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực
4,36
- Ngành TTTT khoảng 6%.
- Ngành, lĩnh vực khác theo Kế hoạch của ngành, lĩnh vực.
- Ngành TTTT khoảng 8%.
- Ngành, lĩnh vực khác theo Kế hoạch của ngành, lĩnh vực.
Tối thiểu 10%
Các bộ, ngành, lĩnh vực
Vụ KTS và XHS
1.3
Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ
7,5%
Kế hoạch của Bộ Công Thương
Kế hoạch của Bộ Công Thương
Trên 10%
Bộ Công Thương
Vụ KTS và XHS
1.4
Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử
50%
60%
70%
Trên 80%
Các bộ, ngành liên quan
Trung tâm NEAC
1.5
Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số
30,07%
38%
45%
Trên 50%
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông
Vụ KTS và XHS
1.6
Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động
2,29%
-
-
Trên 2%
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
Vụ KTS và XHS
Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Kinh tế số và Xã hội số về quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế số
Căn cứ quy định Điều 2 Quyết định 2118/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
- Vụ Kinh tế số và Xã hội số có trách nhiệm tham mưu quản lý và phát triển kinh tế số nền tảng, giao dịch điện tử; thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng;
- Vụ Kinh tế số và Xã hội số có trách nhiệm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp; xây dựng các tài liệu đào tạo, hướng dẫn chuyển đổi số; triển khai các khóa đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp;
- Vụ Kinh tế số và Xã hội số có trách nhiệm tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp trên cả nước;
- Vụ Kinh tế số và Xã hội số có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực, địa phương theo quy định của pháp luật;
- Vụ Kinh tế số và Xã hội số có trách nhiệm tham mưu thực hiện các hoạt động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường kinh tế số;
- Vụ Kinh tế số và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) xây dựng, cập nhật các chỉ số, chỉ tiêu thống kê, đo lường phát triển kinh tế số của quốc gia; hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thu thập các chỉ số, chỉ tiêu thống kê, đo lường phát triển kinh tế số của bộ, ngành, địa phương.
 

Vụ Pháp chế