Chính sách pháp luật mới

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CÓ MỘT SỐ GÓP Ý VỀ DỰ ÁN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA (SỬA ĐỔI)

15/12/2023 08:55 SA

 Ngày 19/10/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 4448/BVHTTDL-DSVH về việc góp ý dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Trên tinh thần góp ý nhằm hoàn thiện dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu và có một vài ý kiến cho dự án Luật tại công văn số 5779/BTTTT-PC ngày 17/11/2023, cụ thể như sau:
1. Thứ nhất, về cơ bản, nhất trí với dự thảo và điều khoản quy định liên quan trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Tuy nhiên, về nội dung cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông có một số ý kiến sau đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa phù hợp:
- Về Điều 129: Đề nghị cân nhắc bỏ điều cấm riêng tại chương về chuyển đổi số. Lý do: nội hàm của quy định đã được thể hiện tại pháp luật chuyên ngành về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng...
- Về Điều 130: Hiện tại, dự thảo Luật mới tập trung vào các nội dung liên quan đến kỹ thuật về thiết lập cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu, số hóa dữ liệu, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, đề nghị xem xét, bổ sung quy định về nguồn lực để bảo đảm việc chuyển đổi số hiệu quả.
- Về Điều 131:
+ Khoản 1: Đề nghị xem xét điều chỉnh nội dung, phạm vi của Cơ sở dữ liệu theo hướng Cơ sở dữ liệu số về Di sản văn hóa Việt Nam chứa các dữ liệu thành phần (ví dụ: dữ liệu về bảo tàng ở Việt Nam, dữ liệu hiện vật bảo tàng, …) thay vì chứa các cơ sở dữ liệu, để bảo đảm tường minh, thuận tiện cho việc tổ chức triển khai.
+ Điểm d khoản 2: Đề nghị chỉnh sửa như phần gạch chân: “Có chữ ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xác thực dữ liệu được chuyển đổi hình thức theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử”.
- Về Điều 132:
+ Tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng dữ liệu số du lịch, nền tảng du lịch số, quản trị và kinh doanh du lịch, nền tảng mô hình hóa đa chiều phục vụ phát triển bảo tàng số, du lịch số. Do đó, khi xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa Việt Nam cần đảm bảo đồng bộ, kết nối, kế thừa tối đa.
+ Trong Luật Giao dịch điện tử năm 2023, có quy định yêu cầu kỹ thuật đối với việc chuyển dổi hình thức từ văn bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại. Đề nghị có rà soát, dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về giao dịch điện tử, đồng thời có quy định cụ thể về thẩm quyền thực hiện, giá trị pháp lý việc chuyển đổi hình thức của hồ sơ tư liệu.
- Về Điều 135: Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đã quy định các nội dung về hoạt động quản trị dữ liệu, quản trị chia sẻ, khai thác dữ liệu. Do đó, đề nghị rà soát và có dẫn chiếu nội dung quy định này đến pháp luật về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số và bỏ quy định “Chính phủ quy định chi tiết Điều này” để tránh trùng lặp trong hệ thống văn bản quy định về cùng một vấn đề./.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế