Chính sách pháp luật mới

Giới thiệu chính sách Quản lý phát triển không gian ngầm đô thị trong hồ sơ xây dựng Luật phát triển đô thị có nội dung liên quan đến ngành thông tin và truyền thông

11/12/2023 10:39 SA

 Phát triển công trình ngầm đô thị đang từng bước hình thành hệ thống, gồm những công trình được xây dựng dưới mặt đất tại đô thị bao gồm: Công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật. Tại các thành phố lớn xuất hiện ngày càng nhiều công trình ngầm, từ hệ thống giao thông đến công trình kiến trúc, trung tâm thương mại, tổ hợp dịch vụ… . Các công trình ngầm tại các đô thị hiện nay được đầu tư xây dựng, khai thác vận hành bởi nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau và thuộc trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau. Do đó, cần tăng cường quản lý khai thác sử dụng không gian ngầm và hệ thống công trình ngầm đô thị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại và bền vững. Cùng các mục tiêu cụ thể hình thành hành lang pháp lý cho các hoạt động liên quan trong quản lý, khai thác sử dụng, kết nối sử dụng không gian ngầm, công trình ngầm đô thị bảo đảm an ninh, an toàn và các hoạt động thông suốt, hiệu quả và hành lang pháp lý về tài sản công là công trình xây dựng ngầm đô thị; quản lý không gian ngầm và hệ thống công trình ngầm đô thị đảm bảo tính liên kết không gian, đồng bộ trong kết nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch; tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng phát triển không gian ngầm, công trình xây dựng ngầm đô thị.

Nhiệm vụ quản lý phát triển không gian ngầm đô thị gồm các nhóm vấn đề chính: (i) Quy định về sử dụng đất dành cho phát triển không gian ngầm và tài sản gắn liền với đất không gian ngầm; (ii) Quy định về quy hoạch không gian ngầm đô thị; và (iii) Quy định về phát triển không gian ngầm, quản lý khai thác sử dụng không gian ngầm, công trình ngầm đô thị. Hiện nay, nội dung về sử dụng đất không gian ngầm và tài sản gắn liền với đất không gian ngầm, quy hoạch không gian ngầm đô thị sẽ được quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn hiện đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.
 Quy định về các nguyên tắc quản lý phát triển không gian ngầm bảo đảm thuận lợi cho quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động phát triển không gian ngầm đô thị.
Phát triển mới, cải tạo, nâng cấp, tái phát triển không gian ngầm đô thị.
Các yêu cầu đối với xây dựng theo đặc thù của công trình xây dựng ngầm đô thị bảo đảm an toàn, kết nối liên thông, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng công trình ngầm đô thị điều tiết quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khi cùng khai thác, sử dụng, bàn giao không gian ngầm.
Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước trong phát triển không gian ngầm, công trình xây dựng ngầm.
Như vậy, đề xuất nội dung về phát triển không gian ngầm, quản lý khai thác sử dụng không gian ngầm, công trình ngầm đô thị sẽ được nghiên cứu, đề xuất tại dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị để hoàn thiện khung pháp lý, tạo sự thống nhất, liên kết các quy định quản lý phát triển không gian ngầm ở các pháp luật liên quan đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng …

Hoàng Thu Hường - Vụ Pháp chế