Chính sách, pháp luật

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất phương án cụ thể để hoàn thiện các quy định về việc thu hồi giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Báo chí năm 2016

07/12/2023 09:22 SA

 Trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra mục tiêu hoàn thiện các quy định về việc thu hồi giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí như sau:

- Ngăn ngừa khả năng báo chí bị rơi vào tình trạng “tư nhân hóa”.
- Bảo vệ xã hội khỏi những ảnh hưởng gây ra bởi những cơ quan báo chí không đủ điều kiện hoạt động và những phóng viên, nhà báo thuộc những cơ quan báo chí này.
Để thực hiện mục tiêu này, trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông đã đánh giá tác động và đề xuất lựa chọn phương án hoàn thiện hoàn thiện các quy định về việc thu hồi giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí là bổ sung quy định các trường hợp cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép khi không đảm bảo các điều kiện:
- Về nhân sự người đứng đầu cơ quan báo chí: Trong thời hạn 06 tháng cơ quan chủ quản không lựa chọn được người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện được quy trình để bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan báo chí để đề nghị Bộ có ý kiến bổ nhiệm theo quy định.     
- Không đảm bảo điều kiện về tài chính để duy trì hoạt động của cơ quan báo chí:
+ Nợ ngân sách nhà nước: thuế, tiền phạt, nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế, phí.
+ Nợ các khoản liên quan đến người lao động: Đóng bảo hiểm xã hội quá thời hạn 12 tháng và thanh toán tiền lương chậm quá 12 tháng.
Việc bổ sung quy định các trường hợp cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép khi không đảm bảo các điều kiện sẽ giúp các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ là cơ quan ngôn luận của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; là diễn đàn của Nhân dân; Giảm được bất ổn xã hội gây ra bởi hành động vi phạm của một số cơ quan báo chí yếu kém, không đủ điều kiện hoạt động và những phóng viên, nhà báo thuộc những cơ quan báo chí này. 

Nguyễn Thị Thu Thảo - Vụ Pháp chế