Chính sách pháp luật mới

Thông tư số 17/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz”

05/12/2023 16:09 CH

 Ngày 27/11/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz”

Thông tư được ban hành nhằm Cập nhật theo tài liệu tham chiếu mới để bổ sung, sửa đổi hệ thống QCVN của Bộ TTTT theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
Về nội dung cơ bản của Thông tư
+ Về phạm vi áp dụng:
Quy chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) sau:
a) Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 25 MHz; và
b) Thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần từ 9 kHz đến 30 MHz, gồm: thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID), thiết bị sử dụng công nghệ giao tiếp trường gần (NFC), và thiết bị sử dụng trong hệ thống cổng từ an ninh (EAS) hoạt động ở dải tần LF và HF.
Tất cả các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn quy định trong quy chuẩn này phải tuân thủ các quy định về quy hoạch tần số và phân kênh tần số của Việt Nam. Các loại thiết bị vô tuyến điện liệt kê ở trên hoạt động trong các băng tần 9 kHz đến 30 MHz cho các trường hợp: Có kết nối đầu ra vô tuyến với ăng ten rời hoặc với ăng ten tích hợp; Sử dụng mọi loại điều chế; Thiết bị cố định, thiết bị di động và thiết bị cầm tay.
Các băng tần số được phép sử dụng cho thiết bị cự ly ngắn dải tần 9 kHz đến 30 MHz
 
Băng tần/tần số
Ứng dụng
Phát và Thu
9 kHz ÷ 90 kHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
90 kHz ÷ 119 kHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
119 kHz ÷ 140 kHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
140 kHz ÷ 148,5 kHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
148,5 kHz ÷ 190 kHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
3 155 kHz ÷ 3 400 kHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
3 234 kHz ÷ 5 234 kHz
Thiết bị cảm ứng, dùng trong giao thông
Phát và Thu
6 765 kHz ÷ 6 795 kHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
10,200 MHz ÷ 11,000 MHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
13,553 MHz ÷ 13,567 MHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
Phát và Thu
26,957 MHz ÷ 27,283 MHz
Thiết bị cảm ứng, dùng cho mục đích chung
+ Về quy định kỹ thuật:
QCVN quy định: Yêu cầu kỹ thuật; Điều kiện đo kiểm, nguồn điện và nhiệt độ môi trường; Các điều kiện chung; Các yêu cầu đối với máy phát; Các yêu cầu đối với máy thu; Độ không đảm bảo đo; và Phương pháp đo.
+ Về phương thức quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân:
Các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 9 kHz đến 25 MHz và thiết bị vòng từ hoạt động trong dải tần 9 kHz đến 30 MHz theo quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.
+ Về tổ chức thực hiện:
QCVN quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý là Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện và các Sở Thông tin và Truyền thông.
- Về thời hạn hiệu lực: Thông tư ban hành QCVN Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
 

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế