Chính sách pháp luật mới

Thông tư số 16/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến”

05/12/2023 16:06 CH

 Ngày 24/11/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến”

Thông tư được ban hành nhằm Cập nhật theo tài liệu tham chiếu mới để bổ sung, sửa đổi hệ thống QCVN của Bộ TTTT theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
Nội dung chính của Thông tư
- Các nội dung chính của QCVN
 + Về phạm vi áp dụng:
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị lặp (trạm lặp) thông tin di động E-UTRA FDD hoạt động trong toàn bộ băng tần hoặc một phần băng tần được quy định tại bảng sau:
Băng tần E-UTRA FDD
Hướng truyền
Băng tần thiết bị lặp E-UTRA FDD
1
Phát
2 110 MHz đến 2 170 MHz
Thu
1 920 MHz đến 1 980 MHz
3
Phát
1805 MHz đến 1880 MHz
Thu
1710 MHz đến 1785 MHz
5
Phát
869 MHz đến 880 MHz
Thu
824 MHz đến 835 MHz
8
Phát
925 MHz đến 960 MHz
Thu
880 MHz đến 915 MHz
28
Phát
758 MHz đến 788 MHz
Thu
703 MHz đến 733 MHz
+ Về quy định kỹ thuật:
QCVN quy định: Điều kiện môi trường; Yêu cầu kỹ thuật; Phương pháp đo.
+ Về phương thức quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân:
Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận và công bố hợp quy các thiết bị thuộc phạm vi của quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.
+ Về tổ chức thực hiện:
QCVN quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý là Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện và các Sở Thông tin và Truyền thông.
- Về thời hạn hiệu lực: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.
 

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế