Chính sách pháp luật mới

Thông tư số 14/2023/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz”

05/12/2023 15:56 CH

 Ngày 24/11/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hànhThông tư số 14/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz”

Thông tư được ban hành nhằm Cập nhật theo tài liệu tham chiếu mới để bổ sung, sửa đổi hệ thống QCVN của Bộ TTTT theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
Nội dung cơ bản của Văn bản:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT bao gồm những nội dung sau:
(1) Quy định chung:
- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;
- Tài liệu viện dẫn;
- Chữ viết tắt.
(2) Quy định kỹ thuật:
- Đặc tính kỹ thuật của bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn.
- Phương pháp đo kiểm và kết quả yêu cầu.
(3) Quy định về quản lý:
- Bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9200 MHz đến 9500 MHz phải tuân thủ các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT.
- Tần số hoạt động của thiết bị: Tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.
- Phương tiện, thiết bị đo: Tuân thủ các quy định về đo lương.
(4) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân:
Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về công bố hợp quy bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.
(5) Tổ chức thực hiện:
- Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức triển khai hướng dẫn và quản lý bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT.
- Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2011/BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nan".
- Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.
- Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 60:2023/BTTTT, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) để được hướng dẫn, giải quyết.
Hiệu lực thi hành:
Thông tư 14/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.
Khoản 20 Điều 1 Thông tư 29/2011/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026.

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế