Chính sách, pháp luật

Xây dựng chính sách thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đối với các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thiết kế và sản xuất trong nước

16/11/2023 16:19 CH

 Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh:

 Một trong nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đó là: “Tăng cường chính sách đặt hàng, giao nhiệm vụ sản xuất, chính sách mua sắm công theo hướng ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước, nâng cao giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hóa.”
 
Một trong nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường: Xây dựng và triển khai chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của nền sản xuất Việt Nam đến năm 2045 (Make in Vietnăm 2045) theo hướng chú trọng nâng cao tự chủ về nguyên liệu, công nghệ, sản xuất và thị trường, tăng cường năng lực sáng tạo và thiết kế, phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều công nghệ, có giá trị gia tăng cao và các ngành công nghiệp phát thải cácbon thấp; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển những lĩnh vực ưu tiên của các ngành công nghiệp nền tảng: …. công nghệ số.”
         Việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ thiết kế sản xuất trong nước là một trong những giải pháp để thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường đặc biệt là đối với các ngành công nghiệp nền tảng như công nghệ số. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành chưa có quy định chính sách cụ thể về các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thiết kế và sản xuất trong nước để thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thiết kế và sản xuất trong nước dẫn đến ác doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ thiết kế sản xuất trong nước không được tiếp cận các hỗ trợ của Nhà nước dẫn tới thiếu động lực nghiên cứu, sáng tạo và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Nhằm triển thể chế hoá các chủ trương của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần thiết phải xây dựng chính sách đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thiết kế và sản xuất trong nước làm cơ sở cho việc khuyến khích sản xuất trong nước để các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thiết kế, sản xuất trong nước tiếp cận được các hỗ trợ của Nhà nước tăng hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển nội lực của đất nước đồng thời chính sách về tăng cường hỗ trợ đối với các sản phẩm sản xuất trong nước cũng là xu thế chung đã được các nước trên thế giới triển khai ví dụ như Hàn Quốc, Ấn Độ,  Hoa Kỳ, Trung Quốc, Indonexia,…

Phạm Thị Thu Huyền - Vụ Pháp chế