Chính sách pháp luật mới

Một số nhiệm vụ trọng tâm do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì được giao tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 của Chỉnh phủ phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023

13/11/2023 21:23 CH

 Theo Nghị quyết số 144/NQ-Cp ngày 10/9/2023 của Chính phủ, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trong trung và dài hạn, nhất là 03 đột phá chiến lược, 06 nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đạt mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2023; trong đó,  Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

a) Rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các văn bản pháp luật về báo chí, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên không gian mạng; triển khai hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục tăng cường rà quét, ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc trên các nền tảng xuyên biên giới.
b) Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2023 Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023; Chỉ thị về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về phát triển kinh tế số, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2023.
c) Định kỳ hằng tháng xây dựng, trình Chính phủ Báo cáo chuyển đổi số quốc gia với nội dung về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số (thay thế “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử”).
d) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ lực tăng cường thông tin đậm nét về các quyết sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, tạo đà phát triển KTXH.
đ) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để giải quyết dứt điểm tình trạng SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định (SIM rác) trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.
e) Khẩn trương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về đề xuất ban hành Chương trình quốc gia về hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng công nghệ số để đổi mới quản trị và sản xuất kinh doanh và thống nhất cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2023.
Với rất nhiều nhiệm vụ được giao cần hoàn thành đúng hạn, đảm bảo chất lượng thì Bộ rất cần cải tiến quy trình, bám sát thực trạng, linh hoạt trong phương án để đạt kết quả cao nhất.

Hoàng Thu Hường - Vụ Pháp chế