Chính sách pháp luật mới

Quy định mới về danh mục vị trí việc làm bản mô tả công việc đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra

13/11/2023 21:19 CH

 Ngày 01/11/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-TTCP hướng dẫn chi tiết về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra.

Về phạm vi, Thông tư áp dụng đối với 03 chủ thể như sau:
- Các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, bao gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan thanh tra tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
- Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, bao gồm: Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ; Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và tương đương; Cơ quan thanh tra trong cơ quan cơ yếu Chính phủ; Thanh tra sở.
- Cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ.
Trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành, các Bộ, ngành xác định các vị trí, việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra để bảo đảm phù hợp và đúng mục đích, yêu cầu và quy định của pháp luật.
Về danh mục vị trí việc làm, Thông tư đã quy định 24 vị trí việc làm đối với công chức nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra như sau:
TT
Tên vị trí việc làm
Ngạch công chức
Cấp TW
Cấp tỉnh
cấp huyện
1
Thanh tra viên cao cấp về công tác thanh tra
Thanh tra viên cao cấp
X
 
 
2
Thanh viên chính về công tác thanh tra
Thanh tra viên chính
X
X
 
3
Thanh tra viên về công tác thanh tra
Thanh tra viên
X
X
X
4
Chuyên viên cao cấp về công tác thanh tra
Chuyên viên cao cấp
X
 
 
5
Chuyên viên chính về công tác thanh tra
Chuyên viên chính
X
X
 
6
Chuyên viên về công tác thanh tra
Chuyên viên
X
X
X
7
Thanh tra viên cao cấp về tiếp công dân và xử lý đơn
Thanh tra viên cao cấp
X
 
 
8
Thanh tra viên chính về tiếp công dân và xử lý đơn
Thanh tra viên chính
X
X
 
9
Thanh tra viên về tiếp công dân và xử lý đơn
Thanh tra viên
X
X
X
10
CVCC về tiếp công dân và xử lý đơn
Chuyên viên cao cấp
X
 
 
11
CVC về tiếp công dân và xử lý đơn
Chuyên viên chính
X
X
 
12
Chuyên viên về tỉếp công dân và xử lý đơn
Chuyên viên
X
X
X
13
Thanh tra viên cao cấp về giải quyết KNTC
Thanh tra viên cao cấp
X
 
 
14
Thanh tra viên chính về giải quyết KNTC
Thanh tra viên chính
X
X
 
15
Thanh tra viên về giải quyết KNTC
Thanh tra viên
X
X
X
16
Chuyên viên cao cấp về giải quyết KNTC
Chuyên viên cao cấp
X
 
 
17
Chuyên viên chính về giải quyết KNTC
Chuyên viên chính
X
X
 
18
Chuyên viên về giải quyết KNTC
Chuyên viên
X
X
X
19
Thanh tra viên cao cấp về PCTN, tiêu cực
Thanh tra viên cao cấp
X
 
 
20
Thanh tra viên chính về PCTN, tiêu cực
Thanh tra viên chính
X
X
 
21
Thanh tra viên về PCTN, tiêu cực
Thanh tra viên
X
X
X
22
Chuyên viên cao cấp về PCTN, tiêu cực
Chuyên viên cao cấp
X
 
 
23
Chuyên viên chính về PCTN, tiêu cực
Chuyên viên chính
X
X
 
24
Chuyên viên về PCTN, tiêu cực
Chuyên viên
X
X
X
 
         Bên cạnh đó, Thông tư cũng đưa ra các quy định chi tiết mô tả về công việc, khung năng lực và khung cấp độ xác định năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra để trên cơ sở đó, các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng vị trí việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao và nhu cầu thực tiễn.
         Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2023.

Lê Hoàng Linh - Vụ Pháp chế