Ngành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NĂM 2023

09/11/2023 15:43 CH

 Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện Quyết  định  số 2209/QĐ-BTTTT  ngày  30/11/2022 của  Bộ trưởng  Bộ Thông  tin  và Truyền  thông  ban  hành  Kế hoạch  tuyên  truyền,  tập huấn, khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực  thông  tin  và  truyền thông năm 2023 và  triển khai công văn số 1855/BTP-PBGDPL ngày 11/5/2023 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

         Đây là hoạt động được Bộ Thông tin và Truyền thông lên kế hoạch từ đầu năm và chủ động triển khai có bài bản, thiết thực. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2023 đến từng đơn vị thuộc Bộ để căn cứ nguồn lực, điều kiện thực tiễn chủ động, linh hoạt triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại đơn vị mình.
         Cùng với đó, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức treo băng rôn với nội dung: “Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023”; chạy chữ trên bảng điện tử tại tòa nhà của Bộ với nội dung: “Chào  mừng  Ngày  Pháp  luật Việt  Nam  09/11/2023 – Nghiêm  chỉnh  chấp  hành  Hiến  pháp  và  pháp  luật  nước  CHXHCN  Việt Nam”.
 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam này là một phương thức hữu ích nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Thông tin và Truyền thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh./.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế