Phổ biến giáo dục pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CHỈ ĐẠO CÁC NHÀ MẠNG GỬI HÀNG TRIỆU TIN NHẮN MIỄN PHÍ ĐỂ HƯỚNG DẪN, TUYÊN TRUYỀN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN PCCC VÀ CNCH

09/11/2023 10:52 SA

 Đây là nhận định của Báo cáo số 526/BC-CP ngày 10/10/2023 của Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2023 (PCCC và CNCH) (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 99).

         Báo cáo được xây dựng thành 3 phần, bao gồm: (1) Khái quát đặc điểm tình hình chung ; (2) Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14; (3) Giải pháp và đề xuất.
         Tại phần I, báo cáo đã đưa ra các nội dung về đặc điểm tình hình liên quan đến công tác PCCC và CNCH và tình hình cháy, nổ và công tác CNCH trong thời gian từ 01/10/2022 đến 30/9/2023. Trong đó, tình hình cháy có nhiều diễn biến phức tạp khi có tới 1.938 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản ước tính là hơn 315 triệu đồng; toàn quốc xảy ra 14 vụ nổ và gây thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp tham gia 1.221 vụ CNCH, trực tiếp cứu được 338 người.
         Tại phần II, báo cáo đã thống kê, phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết 99. Trong đó chủ yếu tập trung về các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành chính sách pháp luật về PCCC; kết quả thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH; về xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; về xây dựng chiến lược, dự án, kế hoạch, giải pháp về PCCC và CNCH; về nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC và CNCH; về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chữa cháy, CNCH; về đảm bảo ngân sách nhà nước cho hoạt động PCCC và CNCH; về công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; về công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và xã hội hóa công tác PCCC và CNCH; về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về PCCC sau đợt tổng kiểm tra, rà soát an toàn PCCC trên phạm vi toàn quốc. Cũng tại nội dung phần II, báo cáo đã xác định các hạn chế, thiếu sót, khó khăn, bất cập và nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm của công tác PCCC và CNCH.
         Cuối cùng, tại phần III, báo cáo đã đề xuất 08 giải pháp cụ thể về nâng cao nhận thức, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, hoàn thiện hệ thống pháp luật, … Trên cơ sở đó, báo cáo đã đưa ra 03 đề xuất, kiến nghị như sau: 1) Đề nghị Quốc hội tiếp tục chỉ đạo tang cường công tác xây dựng văn bản QPPL để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác PCCC và CNCH; nhất là cho ý kiến, xem xét, thông qua các dự án luật liên quan đến công tác PCCC và CNCH; 2) Tăng cường giám sát công tác PCCC và CNCH nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ban, ngành, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH; Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực PCCC và CNCH khi xem xét, quyết định việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hang năm theo quy định pháp luật./.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế