Chính sách, pháp luật

QUY ĐỊNH VỀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

08/11/2023 09:50 SA

 Hiện nay, đối với ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định trong các văn bản sau: Luật Báo chí, Luật Điện ảnh, Luật Viễn thông, Luật Đầu tư; Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình và Nghị định số 71/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/01/2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP).

- Luật Báo chí và Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và Nghị định số 71/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp để được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền phải là doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải được sự chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trước khi đề nghị cấp phép.
- Luật Đầu tư quy định:
+ Khoản 2 Điều 31 quy định Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực báo chí.
+ Điều 33 quy định hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.
Các nội dung được quy định chi tiết tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
+ Điều 35 quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
Các nội dung được quy định chi tiết tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
- Về cam kết quốc tế: Việt Nam không cam kết quốc tế đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Hiện nay pháp luật cho phép có hoạt động đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Báo chí và Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 16/01/2016 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 71/2022/NĐ-CP) phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
Theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thẩm định dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến thẩm định của Bộ TTTT. Do đó, đối với các dự án đầu tư nước ngoài đối với dịch vụ truyền hình trả tiền cũng thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TTTT thực hiện việc có ý kiến và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định dự án đầu tư. Đồng thời, pháp luật về đầu tư cũng không có quy định cụ thể việc phải thẩm định đối với hoạt động đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện thẩm định việc bảo đảm an ninh đối với hoạt động đầu nước ngoài trước khi được cấp phép. Việc thẩm định đối với các dự án thuộc các lĩnh vực này được thực hiện theo các quy định tại Điều 33, 35 Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
Như vậy, quá trình có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án đầu tư có nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến dịch vụ truyền trả tiền, Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào các quy định của Luật Báo chí và các Nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện cấp giấy phép kinh doanh truyền hình trả tiền để có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 

Phạm Thị Thu Huyền - Vụ Pháp chế