Phổ biến giáo dục pháp luật

BỘ TƯ PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT THỰC HIỆN PBGDPL TẠI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2024-2030

07/11/2023 16:56 CH

 Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là dự thảo Đề án). Bộ Tư pháp đã xây dựng Đề án với các nội dung chính như sau:

          1. Mục tiêu:
          Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo nhằm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các vùng này ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, thực chất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào DTTS&MN; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
          2. Đối tượng, phạm vi áp dụng và thời gian thực hiện Đề án:
          a) Đối tượng của Đề án gồm:
- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới, hải đảo.
- Đội ngũ luật sư, luật gia, người am hiểu về pháp luật tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới, hải đảo.
- Già làng, trưởng thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới, hải đảo.
- Sinh viên, học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở đào tạo luật được huy động tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới, hải đảo.
          b) Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2024 đến hết năm 2030.
c) Đề án được triển khai thực hiện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đồng bào DTTS&MN, khu vực biên giới, hải đảo.
          3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
          Đề án tập trung vào 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
(1). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
(2). Rà soát, nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới, hải đảo.
(3). Xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới, hải đảo.
(4). Đổi mới phương pháp, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN, biên giới, hải đảo và các đối tượng thuộc Đề án.
(5). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
(6). Triển khai, nhân rộng các hoạt động chỉ đạo điểm trong xây dựng, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
(7). Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội góp phần nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
(8). Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.
          4. Tổ chức thực hiện Đề án:
          Dự thảo Đề án giao Bộ Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án
          Dự thảo Đề án đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2023.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế