Chính sách pháp luật mới

Sửa đổi bổ sung quy định về hình thức đấu giá trực tuyến

10/10/2023 16:02 CH

 

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017. Ngay sau khi Luật ban hành, để Luật sớm đi vào thực tiễn, Chính phủ đã xây dựng và ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, trong đó lần đầu tiên quy định về hình thức đấu giá trực tuyến.
Đây là loại hình đấu giá mới và được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng, các quy định để triển khai hình thức đấu giá trực tuyến tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: chưa quy định về quy trình niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá; việc bán, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt cọc chưa được thực hiện trên môi trường trực tuyến; chưa có hướng trong việc triển khai đã dẫn đến việc các tổ chức đấu giá trực tuyến còn lúng túng và thực hiện không thống nhất, đồng bộ, làm giảm hiệu quả của hình thức đấu giá này. Chính vì vậy, ngày 03/7/2023 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều về trình tự, thủ tục đấu giá được quy định tại Nghị định số 62/2017, trong đó đã sửa quy định về trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến. Theo đó, trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới như sau:
- Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thực hiện đăng tải Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo công khai việc đấu giá; kèm theo danh mục tài sản, hình ảnh, tài liệu liên quan đến tài sản (nếu có) trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.
- Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trực tuyến hoặc xem tài sản trực tiếp theo Quy chế của cuộc đấu giá; đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.
Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để được hướng dẫn:
+ Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến;
+ Nộp tiền đặt trước thông qua các hình thức thanh toán trực tuyến;
+ Cách thức tham gia đấu giá, trả giá;
+ Các nội dung cần thiết khác khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến.
- Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ sẽ được sử dụng tài khoản truy cập để tham gia cuộc đấu giá theo Quy chế.
- Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá, việc xác định người trúng đấu giá thực hiện như sau:
+ Trường hợp việc trả giá được thực hiện bằng phương thức trả giá lên thì người trúng đấu giá sẽ là người có mức trả giá cao nhất được hệ thống mạng đấu giá ghi nhận;
+ Trường hợp việc trả giá thực hiện bằng phương thức đặt giá xuống thì người trúng đấu giá là người đầu tiên chấp nhận mức giá khởi điểm hoặc mức giá đã giảm được hệ thống mạng đấu giá tài sản ghi nhận.
+ Người trúng đấu giá được công bố trên hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
Bên cạnh đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về Trang thông tin đấu giá trực tuyến như sau “Trang thông tin đấu giá trực tuyến được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.”. Với quy định mới này sẽ góp phần bảo đảm tính thống nhất trong quá trình xây dựng và vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến phù hợp với các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Nghị định cũng quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính trong việc chủ trì quy định chi phí sử dụng Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia thuộc Cổng thông tin đấu giá tài sản quốc gia.
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản với nhiều điểm mới, tiến bộ sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai hình thức đấu giá tài sản trực tuyến, góp phần áp dụng rộng rãi hình thức đấu giá này trên phạm vi toàn quốc, nhất là trong việc đấu giá các tài sản công, tài sản có giá trị lớn.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

Lê Hoàng Linh - Vụ Pháp chế