Chính sách, pháp luật

Bổ sung các quy định về Khu CNTT tập trung vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

04/10/2023 16:38 CH

 

Theo quy định Luật CNTT, khu CNTT tập trung là loại hình khu công nghệ cao, tập trung hoặc liên kết cơ sở nghiên cứu - phát triển, sản xuất, kinh doanh, đào tạo về CNTT. Các quy định về khu CNTT đã được cụ thể hóa tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 quy định về khu CNTT tập trung, Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Đến nay trên cả nước đã có 06 khu CNTT tập trung được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các khu CNTT tập trung đang hoạt động đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao địa phương.
Loại hình Khu CNTT tập trung hiện nay chưa được quy định trong hệ thống pháp luật về đất đai và đang được hướng dẫn thực hiện áp dụng theo các quy định đối với khu công nghệ cao. Tuy nhiên, khu CNTT tập trung có đặc điểm, quy trình thành lập và quản lý vận hành, sở hữu khác với khu công nghệ cao như: quy mô nhỏ hơn, điều kiện tiêu chí khác, không có Ban quản lý có chức năng quản lý nhà nước, có nhiều hình thức đầu tư (nhà nước, tư nhân, PPP),... Ngoài ra, rất nhiều khu CNTT tập trung hiện được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa với mục tiêu thu hút nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển CNTT, giảm gánh nặng NSNN vẫn bảo đảm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu áp dụng chính sách đất đai của khu CNTT tập trung như đối với khu công nghệ cao sẽ không phù hợp, do BQL khu CNTT tập trung không có chức năng quản lý nhà nước giống như khu công nghệ cao, các khu CNTT tập trung được đầu tư bằng vốn xã hội hóa thì đơn vị quản lý có thể thành lập doanh nghiệp để quản lý điều hành. Như vậy, sẽ không thực hiện được cơ chế giao đất cho khu CNTT tập trung. Hiện nay các khu CNTT tập trung khi giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng đều vướng quy định pháp luật do khu CNTT tập trung chưa được xác định là khu công nghệ cao mà chỉ là lọai hình của khu công nghệ caonên không thể áp dụng các quy định pháp luật như khu công nghệ cao.
Để tháo gỡ vướng mắc khó khăn và đảm bảo cho các khu CNTT tập trung thành lập, hoạt động đúng quy định pháp luật, đề nghị xem xét bổ sung khu CNTT tập trung vào nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Đồng thời, nội dung đề xuất này cũng nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với Nghị quyết số 81/2023/NQ-QH của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì một trong những nhiệm vụ phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông trong định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia là “Tiếp tục phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung và thành viên chuỗi khu công viên phần mềm” (khoản 3 Điều 9) tạo hành lang pháp lý khu CNTT tập trung được áp dụng các chính sách về đất đai trong quá trình thành lập, mở rộng, công nhận khu CNTT.

Phạm Thị Thu Huyền - Vụ Pháp chế