Chính sách, pháp luật

TỔNG HỢP Ý KIẾN LIÊN QUAN ĐẾ CÁC QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG TẠI DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG (SỬA ĐỔI)

04/10/2023 08:28 SA

 Cơ sở hạ tầng viễn thông trong dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) được định nghĩa là tập hợp mạng viễn thông và công trình viễn thông. Sau gần 15 năm thực hiện, các chính sách về quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông đã cơ bản bộc lộ một số bất cập và nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cả doanh nghiệp có hạ tầng mạng và doanh nghiệp không có hạ tầng mạng.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về các cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp bắt buộc phải cam kết dùng chung và chia sẻ hạ tầng; bổ sung nội dung Nhà nước cần quy định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông và cơ chế giá thuê hạ tầng dùng chung.
- Một số ý kiến đề nghị giao cho địa phương quyết định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn quản lý giữa các doanh nghiệp viễn thông để bảo đảm yêu cầu về cảnh quan môi trường và quy hoạch đô thị.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng của hoạt động chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông bao gồm cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bên cạnh đối tượng là các doanh nghiệp viễn thông.
- Lại có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ chế chính sách dùng chung cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo chương trình quốc gia về viễn thông công ích; bổ sung quy định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông thì phải ưu tiên miễn phí đối với các trường hợp cấp bách, các trường hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc, bổ sung quy định cơ quan có thẩm quyền quyết định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông giữa doanh nghiệp viễn thông với tổ chức trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn các trường hợp được kết nối mạng, chia sẻ hạ tầng, các trường hợp được ưu tiên kết nối, chia sẻ ngay trong luật này mà không giao cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết như tại các điều từ Điều 46 đến Điều 48 của dự thảo Luật.
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định rõ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, khung pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật viễn thông, cơ chế quản lý, nguyên tắc, phương pháp xác định giá thuê trong trường hợp chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật được quyền cho thuê nhằm mục đích chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông tại các khu nhà chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp... để đáp ứng nhu cầu của người dân và tránh tình trạng độc quyền.
- Có ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung các chủ thể pháp lý khác liên quan đến đầu tư, xây dựng, quản lý hạ tầng kĩ thuật viễn thông trong tòa nhà chung cư để đảm bảo đầy đủ, thống nhất với các luật chuyên ngành về xây dựng và nhà ở.
- Về thiết kế, xây dựng công trình viễn thông, một số ý kiến đề nghị cần rà soát quy định cho phép lắp đặt công trình viễn thông, tài sản của doanh nghiệp viễn thông trên đất công, trụ sở công, công trình công để phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
- Lại có ý kiến đề nghị phải quy định cụ thể, rõ ràng hơn trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp về thiết kế, xây dựng công trình viễn thông;bổ sung quy định về chủ thể chủ trì xây dựng các công trình viễn thông, tránh tình trạng độc quyền, không minh bạch, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khác; đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư tòa nhà chung cư, cần quy định linh hoạt để Ban Quản lý nhà chung cư có thể tự lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo chất lượng và giá thành phù hợp.
- Có ý kiến đề nghị xem xét đưa vào các quy định về việc lắp đặt các trạm phát sóng trên các mái nhà của các hộ gia đình bảo đảm quyền lợi của những người ở xung quanh (sức khỏe) do tác động của trạm phát sóng.
Các ý kiến nêu trên đã đóng góp rất nhiều cho quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), đảm bảo dự thảo Luật khi ban hành sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân./.

Vụ Pháp chế