Chính sách, pháp luật

Tổng hợp một số góp ý liên quan đến các thuật ngữ được giải thích trong Điều 3 dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)

04/10/2023 08:25 SA

 Vai trò của việc định nghĩa các thuật ngữ trong văn bản pháp luật là hết sức quan trọng. Khi xây dựng văn bản pháp luật thì việc xác lập thuật ngữ pháp lý cần đảm bảo nguyên tắc: nội dung của thuật ngữ pháp lý phải đầy đủ, rõ ràng, đủ để hiểu chính xác, thống nhất trong quá trình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, các ý kiến góp ý về thuật ngữ được tổng hợp để hoàn thiện dự thảo Luật được đặc biệt lưu ý. Cụ thể:

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn các khái niệm như dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet...
- Có ý kiến đề nghị chuyển vào Điều 3 các định nghĩa “dịch vụ viễn thông phổ cập” và “dịch vụ viễn thông bắt buộc” tại khoản 2 Điều 31, “cấp giấy phép riêng, cấp giấy phép nhóm” tại khoản 1 và 2 Điều 35, “đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông” tại Điều 36 để đảm bảo tính đồng bộ.
- Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ, thống nhất nội hàm thuật ngữ “viễn thông” sử dụng trong dự thảo Luật với các hiệp định, điều ước quốc tế (Điều 13.1 Hiệp định); Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa như sau: “viễn thông là việc gửi, truyền nhận bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện quang học và phương tiện điện tử khác, xử lý ký hiệu tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh bằng thiết bị đầu cuối hay các thiết bị liên quan”.
- Lại có ý kiến đề nghị bổ sung “hoặc những thiết bị có mục đích tương đương” vào cuối khoản 3 Điều 3 về khái niệm “thiết bị viễn thông”; đề nghị rà soát, tránh trùng lặp giữa khoản 3 và khoản 6 Điều 3; cân nhắc quy định về hàng hoá viễn thông hay hàng hoá viễn thông chuyên dùng trong dự thảo Luật.
- Một số ý kiến đề nghị giải thích khái niệm “điểm cung cấp dịch vụ viễn thông”, “cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động”, “hạ tầng số”, “cơ sở hạ tầng kỹ thuật dùng chung”, “hoạt động viễn thông công ích”, “dịch vụ viễn thông xuyên biên giới”.
- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa cụm từ “mạng nội bộ” tại khoản 18 thành “mạng viễn thông nội bộ” để thống nhất với các điều, khoản khác (mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng).
- Tại Điều 3 giải thích từ ngữ, dự thảo chỉ mới giải thích từ ngữ đại lý dịch vụ viễn thông, chưa có định nghĩa về điểm cung cấp dịch vụ viễn thông. Mặc dù nội dung này được nhắc đến nhiều lần trong dự thảo luật và đồng thời tại Quyết định số 316 ngày 09/3/2021 về việc phê duyệt các điểm triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, có quy định về sự lựa chọn và quản lý các điểm kinh doanh. Đề nghị Ban soạn thảo cần phải nghiên cứu và bổ sung giải thích từ ngữ điểm cung cấp dịch vụ viễn thông cho đầy đủ.
- Có ý kiến cho rằng, khái niệm “tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông” chưa được giải thích trong dự thảo Luật; chưa làm rõ được sự khác nhau giữa khái niệm “tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông” với “doanh nghiệp viễn thông” quy định tại khoản 29.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo, đảm bảo các thuật ngữ được thể hiện rõ ràng, đầy đủ, các thuật ngữ pháp lý được hình thành có sự chuẩn hóa về nghĩa./.

Vụ Pháp chế