Chính sách pháp luật mới

Thông tư 07/2023/TT-BTTTT: Điều chỉnh về quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

03/08/2023 11:33 SA

 Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 07/2023/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BTTTT về Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

 
Theo quy định tại Thông tư, quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng tại Phụ lục 02 Thông tư 08/2020/TT-BTTTT được thay thế bằng Phụ lục 02 Thông tư 07/2023/TT-BTTTT về Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, như sau:
- Đối với trạm gốc không thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại khoản 3.3 Phụ lục 02 Thông tư 07/2023/TT-BTTTT đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định, khi có thay đổi duy nhất về thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện lại thủ tục kiểm định hoặc gửi báo cáo bằng văn bản đến tổ chức kiểm định.
Trên cơ sở thông số kỹ thuật của thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện mới, tổ chức kiểm định thực hiện thẩm định lại hồ sơ kiểm định của trạm gốc. Trường hợp kết quả thẩm định lại cho thấy trạm gốc vẫn phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật, tổ chức kiểm định thông báo bằng văn bản đến tổ chức, doanh nghiệp và trạm gốc không phải thực hiện lại thủ tục kiểm định.
Trường hợp kết quả thẩm định lại cho thấy trạm gốc không còn phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tổ chức kiểm định có thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp để tổ chức, doanh nghiệp khắc phục và thực hiện lại thủ tục kiểm định.
(Trong khi đó, tại khoản 2.4 mục 2 Phụ lục 02 Thông tư 08/2020/TT-BTTTT : Đối với trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”, doanh nghiệp phải tiến hành niêm yết tại vị trí dễ nhìn, bên ngoài nhà trạm lắp đặt trạm gốc bản công bố (theo mẫu 2.4 phụ lục 02) trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày trạm gốc được đưa vào sử dụng).
Bên cạnh đó, trường hợp trạm gốc không thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”, nhưng sau đó có sự thay đổi trở thành trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng thuộc “Danh mục thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”, thì tổ chức, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm định.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế