Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh truyền hình

06/07/2023 14:08 CH

 Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh truyền hình.

Thông tư ban hành nhằm hướng dẫn khoản 11, Điều 1, Nghị định số 71/2022/NĐ-CP quy định bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 20a Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Theo đó, điểm c khoản 1, Điều 20a Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quy định: “Đối với chương trình thể thao, giải trí: Phải được biên tập, phân loại trước khi cung cấp trên dịch vụ và hiển thị cảnh báo trong khi cung cấp dịch vụ, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam. Đơn vị cung cấp dịch vụ căn cứ nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật liên quan để thực hiện hoạt động biên tập, phân loại”.  
Thông tư được xây dựng gồm 8 Điều, trong đó có 5 Điều hướng dẫn về nội dung, 1 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dung; 1 điều quy định về Tổ chức thực hiện; 1 Điều quy định về Hiệu lực thi hành.
Nội dung cơ bản của Thông tư
- Về phạm vi điều chỉnh của Thông tư (Điều 1)
Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc biên tập, cảnh báo, hiển thị phân loại đối với nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu là các chương trình thể thao, giải trí quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 20a Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, được quy định bổ sung tại khoản 11, Điều 1, Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
- Về đối tượng áp dụng (Điều 1):
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:
+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động biên tập, cung cấp nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu trên dịch vụ PTTH;
+ Cơ quan quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình;
+ Cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ PTTH.
- Về các nội dung hướng dẫn về nguyên tắc biên tập, phân loại, cảnh báo; nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại, cảnh báo và nguyên tắc quản lý nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu đã được biên tập, phân loại, cảnh báo (quy định từ Điều 2 đến Điều 6):
a) Về nguyên tắc biên tập (Điều 2)
- Điều 2 đưa ra các nguyên tắc biên tập chung để các đơn vị phải lưu ý thực hiện trong quá trình biên tập như: phải bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ trẻ em và đối tượng dễ bị tổn thương khác; những loại nội dung, tình huống, phải loại bỏ trong chương trình.
- Bên cạnh các nguyên tắc biên tập chung, Điều 3 hướng dẫn nguyên tắc biên tập đối với từng loại chương trình, gồm: chương trình ghi âm, ghi hình để phát sau và chương trình trực tiếp theo thời điểm diễn ra sự kiện; các chương trình thể thao và giải trí có nội dung liên quan đến y tế, giáo dục và trò chơi điện tử trực tuyến.
b) Về nguyên tắc phân loại (Điều 3)
- Điều 3 quy định đối với các chương trình giải trí, sau khi biên tập sẽ phải thực hiện phân loại và dán nhãn mức phân loại; đối với các chương trình thể thao, chỉ thực hiện biên tập, không phải phân loại.
- Điều 3 hướng dẫn các nguyên tắc phân loại chương trình giải trí; 7 tiêu chí phân loại chương trình giải trí, gồm: chủ đề, nội dung; bạo lực; khỏa thân, tình dục; ma túy, các chất kích thích, gây nghiện; kinh dị; hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục; hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước.
- Căn cứ các tiêu chí phân loại, có 6 mức phân loại, gồm:
+ Loại P: Chương trình được phép phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi;
+ Loại K: Chương trình được phép phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ, người giám hộ;
+ Loại T13: Chương trình được phép phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên;
+ Loại T16: Chương trình được phép phổ biến đến người xem từ đủ 16 tuổi trở lên;
+ Loại T18: Chương trình được phép phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Loại C: Chương trình không được phép phổ biến.
Các mức phân loại này được cụ thể hóa theo 7 tiêu chí được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư
c) Về nguyên tắc cảnh báo (Điều 4)
 Điều 4 hướng dẫn nguyên tắc cảnh báo đối với các chương trình giải trí có mức phân loại từ loại K đến loại T18 và các chương trình thể thao về các bộ môn thể thao mạo hiểm, thể thao đối kháng, võ thuật; đối với các chương trình giải trí là các chương trình truyền hình thực tế, biểu diễn nghệ thuật, các chương trình truyền hình có nội dung thi tài, biểu diễn về những hành động mạo hiểm, nguy hiểm, có nguy cơ gây thương tích; các chương trình truyền hình giả tưởng, dàn dựng lại từ vụ việc có thật thực tế.
d) Về nguyên tắc thực hiện hiển thị mức phân loại và cảnh báo (Điều 5)
- Điều 5 hướng dẫn nguyên tắc hiển thị mức phân loại chương trình giải trí, theo đó, việc hiển thị mức phân loại phải bảo đảm để người nghe, xem dễ dàng tiếp cận; việc hiển thị mức phân loại áp dụng đối với chương trình truyền hình, hình ảnh và âm thanh và đối với chương trình phát thanh, âm thanh.
- Điều 5 cũng hướng dẫn nguyên tắc hiển thị cảnh báo trước và trong quá trình truyền phát chương trình, đối với từng nhóm chương trình thể thao, giải trí.
Điều 6 quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trong việc thực hiện hiển thị mức phân loại các chương trình giải trí và hiển thị cảnh báo; trong việc quản lý nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu bằng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ; trong việc lập hồ sơ biên tập, phân loại, cảnh báo theo biểu mẫu do Bộ TTTT quy định phục vụ công tác hậu kiểm. Việc quy định biểu mẫu hiện đã được quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, hiện đang được sửa đổi, bổ sung, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng ban hành trước 30/6/2023. Thủ tục hành chính này đã được đánh giá tại hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT.
e) Về Tổ chức thực hiện (Điều 7):
- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Thông tư này trên phạm vi cả nước.
- Các đơn vị căn cứ các nguyên tắc quy định trong Thông tư này và Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, xây dựng và ban hành Bản hướng dẫn biên tập, phân loại hoặc Bộ quy tắc biên tập, phân loại để áp dụng tại đơn vị; bố trí nhân sự biên tập có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, trình độ chính trị phù hợp để thực hiện hoạt động biên tập, phân loại nội dung.
f) Về Hiệu lực thi hành (Điều 8):
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. 

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế