Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

08/06/2023 10:49 SA

 Ngày 31/5/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và các Nghị định hướng dẫn: Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý. SPHH nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ TT&TT bao gồm các SPHH có khả năng gây mất an toàn do vấn đề về phát xạ, tương thích điện từ, an toàn điện, an toàn pin.
Thông tư ban hành bao gồm các nội dung quy định về Danh mục các SPHH nhóm 2 thuộc quản lý của Bộ TT&TT; Mã HS tương ứng theo quy định của Bộ Tài chính và mô tả sản phẩm, hàng hóa để xác định cụ thể, chính xác sản phẩm, hàng hóa thuộc diện quản lý; Liệt kê các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đã được ban hành mà SPHH cần tuân thủ tương ứng. 
Thông tư được sửa đổi thường xuyên (định kỳ hàng năm) nhằm đồng bộ với các QCVN mới được ban hành, cũng như các văn bản quản lý khác có liên quan để các đối tượng chịu sự quản lý (các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu), các cơ quan quản lý (cơ quan kiểm tra chất lượng SPHH của Bộ TTTT, cơ quan hải quan…) áp dụng rõ ràng, thuận lợi. Tại Thông tư ban hành Danh mục đều có quy định về việc Bộ TTTT định kỳ sửa đổi Danh mục và thực tế từ 2018 hằng năm Bộ TTTT đều sửa đổi Thông tư và ban hành để áp dụng từ 1/7 đồng bộ với thời điểm có hiệu lực của các QCVN được Bộ ban hành.
Về hiệu lực thi hành: Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thay thế Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế