Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

08/06/2023 10:37 SA

 Ngày 30/5/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025

Tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Bộ TTTT được giao hai nhiệm vụ:
 (i) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 10.1 của Chương trình;
 Nội dung này thực hiện theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển (Cục Thông tin đối ngoại là đơn vị tham mưu trình ban hành Quyết định này).
(ii) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện nội dung “Hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND cấp xã phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự”.
 Nội dung này thuộc thuộc Tiểu dự án 10.2 của Chương trình. Đây là nhiệm vụ do UBDT đề xuất, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TTTT chủ trì hướng dẫn dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nội dung triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, Bộ đã báo cáo cơ quan chủ chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị thay đổi phương thức thực hiện (Tờ trình số 63/TTr-BTTTT ngày 22/6/2022; Tờ trình số 11/TTr-BTTTT ngày 15/02/2023). Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các CTMTQG đã chỉ đạo Bộ hướng dẫn thực hiện (Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 14/4/2023).
Trên cơ sở đó, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cả 02 nhiệm vụ của Bộ nêu trên. Thông tư ban hành gồm 05 Chương và 20 Điều.  
   - Chương 1 gồm: Điều 1 hướng dẫn về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư; Điều 2 về mục tiêu; Điều 3 về nguyên tắc thực hiện.
   - Chương 2: Thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; gồm 05 Điều, từ Điều 4 đến Điều 8 của Thông tư;
- Chương 3: Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, gồm 07Điều: Từ Điều 9 đến Điều 14 của Thông tư;
- Chương 4: Công tác kế hoạch, huy động nguồn lực và báo cáo, giám sát thực hiện; có 03 Điều, từ Điều 15 đến Điều 18 (báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm) và quy định về hiệu lực thi hành của Thông tư.
- Chương 5: Tổ chức thực hiện; gồm 02 Điều: Tổ chức thực hiện quy định tại Điều 19 và hiệu lực thi hành Thông tư tại Điều 20.
Thông tư ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện CTMTQG thuộc nhiệm vụ được Quốc hội giao Chính phủ trong triển khai CTMTQG. Hiện nay, đây là vấn đề đang được Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương rất quan tâm, đề nghị Bộ sớm ban hành hướng dẫn để có cơ sở thực hiện vốn của CTMTQG theo tinh thần các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh triển khai quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Thông tư đã được Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn để sớm triển khai thực hiện. Do đó, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỳ (30/5/2023).

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế