Chính sách, pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2022

23/02/2023 16:44 CH

 Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật định kỳ hàng năm theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định quy định chi tiết, ngày 27/01/2023, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-BTTTT về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Theo Quyết định nêu trên, trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 có 31 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (bao gồm 06 Nghị định, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 17 Thông tư và 02 Thông tư liên tịch) và 15 văn bản hết hiệu lực một phần (bao gồm 03 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 11 Thông tư), cụ thể:
- 06 Nghị định của Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ:43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011; 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017; 118/2017/NĐ-CP ngày 26/10/2017; 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018; 03/2018/NĐ-CP ngày 04/1/2018; 34/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020;
- 03 Nghị định của Chính phủ hết hiệu lực một phần: 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020; 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020
- 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực toàn bộ: 51/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007; 56/2007/QĐ-TTg ngày 03/5/2007; 75/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007; 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009; 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016; 02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017;
- 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực một phần: 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013
- 17 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hết hiệu lực toàn bộ: 25/2011/TT-BTTTT ngày 26/9/2011; 02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012; 23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012; 08/2014/TT-BTTTT ngày 30/7/2014; 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016; 01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017; 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017; 10/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017; 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017; 40/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017; 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017; 07/2018/TT-BTTTT ngày 15/5/2018; 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018; 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019; 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020; 29/2020/TT-BTTTT ngày 28/10/2020; 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021;
- 11 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hết hiệu lực một phần:18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010; 16/2013/TT-BTTTT ngày 10/03/2013; 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015; 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015; 29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011; 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013; 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014; 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015; 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017; 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018; 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020.
- 02 Thông tư liên tịch hết hiệu lực toàn bộ:06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016; 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016.

Phan Thanh Huyền - Vụ Pháp chế