Chính sách pháp luật mới

Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

03/01/2023 15:15 CH

 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực NN&PTNT

Trong đó, thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực NN&PTNT được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 26a Luật Giám định tư pháp năm 2012 được bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 như sau:
- Thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực NN&PTNT thông thường tối đa là 03 tháng;
- Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp; có từ 02 nội dung giám định khác nhau trở lên; liên quan đến nhiều lĩnh vực; nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng;
- Thời hạn giám định tư pháp có thể được gia hạn nhưng không quá một phần hai thời hạn giám định tối đa của từng trường hợp thông thường hoặc phức tạp nêu trên, do cơ quan trưng cầu quyết định bằng văn bản theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thực hiện giám định;
- Trường hợp khi có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở xác định việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn, cá nhân, tổ chức thực hiện giám định phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người trưng cầu giám định và thời gian dự kiến hoàn thành, ra kết luận giám định.
Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ 20/02/2023 và thay thế Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014.

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế