Chính sách pháp luật mới

Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

05/12/2022 10:59 SA

Ngày 16/12/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện (QCVN 18:2014/BTTTT).

          Tuy nhiên, tài liệu tham khảo chính được sử dụng để xây dựng QCVN 18:2014/BTTTT là ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements đã được cập nhật lên ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11). Do vậy cần phải nghiên cứu để sửa đổi QCVN 18:2014/BTTTT nhằm đảm bảo tính hội nhập quốc tế, đáp ứng và để quản lý chặt chẽ tương thích điện từ và sát với thực tế theo của khoa học và công nghệ.
          Do đó, trên cơ sở nghiên cứu và cập nhật các nội dung mới, ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” (QCVN 18:2022/BTTTT).
          QCVN 18:2022/BTTTT bao gồm các nội dung chính về:
          (1) Quy định chung
          (2) Quy định kỹ thuật
          (3) Quy định về quản lý
          (4) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
          (5) Tổ chức thực hiện
          Ngoài ra, QCVN 18:2022/BTTTT còn đưa ra 07 phụ lục tham khảo, cụ thể:           (1)Phụ lục A - Điều kiện đo kiểm;(2) Phụ lục B - Thiết bị phụ trợ; (3) Phụ lục C - Tiêu chí chất lượng;(4) Phụ lục D - Các phần tiêu chuẩn liên quan trong bộ tiêu chuẩn EN 301 489;(5) Phụ lục E - hông tin cung cấp cho phòng thử nghiệm; (6) Phụ lục F - Áp dụng các tiêu chuẩn EMC hài hòa đối với thiết bị đa vô tuyến, thiết bị vô tuyến đa tiêu chuẩn; (7)Phụ lục G - Mã HS của thiết bị thông tin vô tuyến điện.
          QCVN 18:2022/BTTTT thay thế QCVN 18:2014/BTTTT. Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 18:2022/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 18:2022/BTTTT do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn,  và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định.
          * Phạm vi điều chỉnh:
          Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị vô tuyến và phụ trợ liên quan, không bao gồm thiết bị thu quảng bá.
          Các thông số kỹ thuật liên quan đến cổng ăng ten của thiết bị vô tuyến và phát xạ bức xạ từ cổng vỏ của thiết bị vô tuyến và tổ hợp của thiết bị vô tuyến và thiết bị phụ trợ không nằm trong phạm vị điều chỉnh của quy chuẩn này.
          Cách bố trí đo kiểm EMC và phương pháp đánh giá kết quả đo kiểm riêng thích hợp cho từng loại thiết bị vô tuyến được quy định trong các phần Điều kiện riêng liên quan tại các phần của bộ tiêu chuẩn ETSI EN 301 489.
          Trong trường hợp khác biệt (ví dụ về điều kiện riêng, định nghĩa, chữ viết tắt) giữa Quy chuẩn này và các quy định trong Điều kiện riêng liên quan tại các phần của bộ tiêu chuẩn ETSI EN 301 489 thì áp dụng phần Điều kiện riêng liên quan của bộ tiêu chuẩn ETSI EN 301 489.
          Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quy định điều kiện riêng cho thiết bị/dịch vụ vô tuyến cụ thể, ví dụ trong trường hợp khởi tạo mới một dịch vụ vô tuyến hoặc một ứng dụng cụ thể, thì có thể sử dụng Quy chuẩn này cùng với thông tin riêng của thiết bị vô tuyến do nhà sản xuất cung cấp để kiểm tra các yêu cầu EMC như đã nêu ra trong Quy chuẩn này.
          Mã số HS của các thiết bị thuộc phạm vi của quy chuẩn này quy định tại Phụ lục G tại QCVN này.
          * Đối tượng áp dụng của Thông tư:
          Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.
          * Hiệu lực thi hành của Thông tư:
          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 và Thông tư số 21/2014/TT-BTTTT ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế