Chính sách pháp luật mới

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH THÔNG TƯ 18/2022/TT-BTTTT

01/12/2022 10:54 SA

 Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 Mhz đến 2000 MHz”.

          1. Sự cần thiết ban hành Thông tư:
          Theo Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo, thiết bị âm thanh không dây (Wireless Audio Device) bao gồm các thiết bị sử dụng sóng vô tuyến điện để truyền dẫn âm thanh ở cự ly ngắn. Một số loại thiết bị âm thanh không dây điển hình: microphone không dây cài áo, microphone không dây cầm tay, tai nghe không dây, máy phát FM cá nhân, thiết bị trợ thính.
          Thiết bị âm thanh không dây thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và được quản lý chất lượng thông qua hình thức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm.
          Việc chứng nhận hợp quy được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trong Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 và Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT ngày 07/05/2020 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
          Sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy hoặc bắt buộc phải công bố hợp quy được quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT ngày 14/5/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và. Trong đó thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz thuộc nhóm thiết bị vô tuyến cự ly ngắn bắt buộc phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 91: 2015/BTTTT, nhóm này bao gồm các sản phẩm: Micro không dây có dải tần hoạt động 25 MHz ÷ 2000 MHz, loa không dây có dải tần hoạt động 25 MHz ÷ 2000 MHz, tai nghe không dây có dải tần hoạt động 25 MHz ÷ 2000 MHz, micro/loa kết hợp không dây có dải tần hoạt động 25 MHz ÷ 2000 MHz.
          Về kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, ngày 15/5/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng có khả năng gây mất an toàn đối với: thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh, truyền hình; an toàn thông tin; thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện.
          Nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm bao gồm kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra và thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.
          Việc xây dựng Quy chuẩn nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000 MHz.
          2. Nội dung chính của Thông tư:
          Cũng như rất nhiều các Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật khác, Thông tư 17/20228/TT-BTTTT bao gồm các nội dung chính về:
          (1) Quy định chung.
          (2) Quy định kỹ thuật. Tại nội dung này, Thông tư đưa ra hai nội dung chính về: điều kiện môi trường và yêu cầu kỹ thuật.
          (3) Phương pháp đo.
          (4) Quy định về quản lý
          (5) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.
          (6) Tổ chức thực hiện.
          * Phạm vi điều chỉnh:
          Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị âm thanh không dây có dải tần hoạt động 25 MHz đến 2 000 MHz.
          Quy chuẩn này quy định các phép đo kiểm EMC, phương pháp đo kiểm, giới hạn và tiêu chí chất lượng đối với thiết bị âm thanh không dây. Các thiết bị có thể sử dụng kỹ thuật điều chế tương tự hoặc điều chế số.
          Các loại máy phát hoặc máy thu khác dùng kết hợp với thiết bị âm thanh không dây không thuộc phạm vi của quy chuẩn này.
          Trong trường hợp có sự khác nhau (ví dụ như các điều kiện đo kiểm đặc biệt, các khái niệm, thuật ngữ) giữa quy chuẩn này và quy chuẩn QCVN 18:2022/BTTTT thì áp dụng các quy định tại quy chuẩn này.
          Sử dụng cách phân loại môi trường, các yêu cầu về phát xạ và miễn nhiễm trong QCVN 18:2022/BTTTT trừ các điều kiện đặc biệt quy định trong quy chuẩn này.
          Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến cổng ăng ten và phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị âm thanh không dây không thuộc phạm vi quy chuẩn này, mà sẽ được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm tương ứng để sử dụng hiệu quả phổ tần số vô tuyến điện.
          Tần số hoạt động của thiết bị âm thanh không dây phải tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.
          * Đối tượng áp dụng của Thông tư:
          Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.
          * Thời điểm có hiệu lực của Thông tư: kể từ ngày 01/7/2023.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế