Chính sách, pháp luật

Mục đích, quan điểm xây dựng Quyết định và một số nội dung chính của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

12/12/2022 14:54 CH

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước với mục đích, quan điểm xây dựng Quyết định và một số nội dung chính như sau:
 Mục đích xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước là:Bảo đảm hoạt động của mạng truyền số liệu chuyên dùng thống nhất, ổn định, an toàn, bảo mật, được giám sát, kiểm soát tập trung kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước từ trung ương đến cấp xã, là hạ tầng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai kết nối, bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trong thời gian qua
 

Quan điểm xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là: Rà soát, loại bỏ các quy định pháp lý tại các văn bản quy phạm pháp luật đã không còn phù hợp; bổ sung các quy định về an toàn, bảo mật thông tin theo các định hướng, chiến lược mới của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Bảo đảm tính khả thi của dự thảo Quyết định và phù hợp với xu hướng công nghệ trên thế giới, chiến lược phát triển mạng dùng riêng phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Chính phủ các nước phát triển (như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan…). Quy định về tổ chức, dịch vụ, ứng dụng, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin, chất lượng, kinh phí bảo đảm hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ của mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước gồm:

 

- Quy định về tổ chức của mạng: mạng truyền số liệu chuyên dùng có phạm vi kết nối từ trung ương đến cấp xã, gồm các thành phần: mạng trục; mạng truy nhập; trung tâm điều hành mạng và trung tâm vận hành, khai thác mạng.

 

- Quy định về dịch vụ cung cấp trên mạng truyền số liệu chuyên dùng gồm: (1) Dịch vụ mạng riêng ảo; (2) Dịch vụ hội nghị truyền hình; (3) Dịch vụ truy nhập Internet chuyên dùng (4) Các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

- Về ứng dụng gồm các ứng dụng phục vụ các cơ quan Đảng, Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Quốc hội và các ứng dụng khác phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

 

- Về kết nối: quy định nguyên tắc kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng: kết nối mạng trục; kết nối từ mạng trục đến thiết bị đầu cuối của mạng truy nhập; kết nối từ thiết bị đầu cuối của mạng truy nhập tới mạng nội bộ, trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan sử dụng dịch vụ; kết nối giữa các cơ quan sử dụng dịch vụ với nhau; kết nối đến các mạng khác; thống nhất tài nguyên địa chỉ IP và định tuyến theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

- Về bảo đảm an toàn thông tin: (1) Mạng truyền số liệu chuyên dùng, các hệ thống thông tin của cơ quan sử dụng dịch vụ, hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin của doanh nghiệp viễn thông bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; (2) Trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin của cơ quan sử dụng dịch vụ được kiểm tra bảo đảm an toàn thông tin và khắc phục các lỗ hổng bảo mật (nếu có) trước khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng; (3) Các kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng được giám sát mạng, an toàn thông tin và kiểm soát truy nhập tập trung; (4) Chia sẻ thông tin giám sát; (5) Các yêu cầu về thiết bị đầu cuối sử dụng trên mạng truyền số liệu chuyên dùng.

- Về chất lượng: dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật và chỉ tiêu chất lượng phục vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; mạng truyền số liệu chuyên dùng bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục 24 giờ trong 01 ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết và được đầu tư thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, hệ thống giám sát mạng và an toàn thông tin, kiểm soát truy nhập tập trung và các thiết bị phụ trợ, thường xuyên được rà soát, nâng cấp để bảo đảm chất lượng dịch vụ.
 

Nguyễn Thị Thu Thảo - Vụ Pháp chế