Chính sách, pháp luật

Một số quy định tại Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12/12/2022 14:46 CH

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

So với thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thông tư này có một số điểm mới như sau:
- Về chức năng, thông tư này đa bổ sung chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông phù hợp tương ứng với chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông.
-Về nhiệm vụ, thông tư này đã rà soát, sửa đổi, bổ sung lại toàn bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo phù hợp với luật chuyên ngành hiện hành. Đồng thời, thông tư này đã tách nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin thành: Về công nghiệp công nghệ thông tin; Về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số; Về an toàn thông tin mạng để làm rõ các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực này. Thông tư này cũng đã bổ sung nhiệm vụ “Về kinh tế số, xã hội số và giao dịch điện tử” để thống nhất với nhiệm vụ của Bộ TTTTT và không quy định về tổ chức bộ máy và biên chế (để đảm bảo phù hợp vớithẩm quyền của Bộ TTTT quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP).
Trong thông tư đã xác định rõ vị trí và chức năng của Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguyễn Thị Thu Thảo - Vụ Pháp chế