Chính sách, pháp luật

Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

08/11/2022 14:23 CH

 Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26 tháng 08 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 và thay thế Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông được xây dựng nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được giao quản lý cho phù hợp, bảo đảm cắt giảm những chứng chỉ bồi dưỡng mang tính hình thức, không phù hợp, trong đó có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông. Ngoài ra, Thông tư này áp dụng đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Một số quy định mới của Thông tư so với Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016 như sau:
- Thống nhất quy định trình độ ngoại ngữ, tin học trong phần về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả các hạng chức danh nghề nghiệp và không quy định trình độ cụ thể cho từng hạng chức danh, việc xác định trình độ cụ thể sẽ theo yêu cầu của từng vị trí việc làm để đảm bảo sự phù hợp chung.
- Thống nhất quy định về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo chuyên ngành (không phân biệt các hạng như trước đây).
- Mỗi chuyên ngành có một chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh theo quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.
- Bổ sung thêm quy định về yêu cầu đối với viên chức dự thi thăng hạng: bao gồm yêu cầu về đề tài, đề án, công trình, giải thưởng và thời gian giữ chức danh nghề nghiệp cho phù hợp.
- Bổ sung thêm quy định về mã số chức danh nghề nghiệp vì theo quy định hiện hành, Bộ quản lý ngành sẽ quy định mã số chức danh nghề nghiệp (không phải Bộ Nội vụ như trước đây). Do chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình không có sự thay đổi về tên cũng như số lượng chức danh, hạng chức danh nên mã số được giữ nguyên như quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 09/5/20218.

Nguyễn Thị Thu Thảo - Vụ Pháp chế