Chính sách pháp luật mới

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

02/11/2022 15:16 CH

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ trong việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc Chính phủ, ngày 08/9/2022 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 60/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài truyền hình quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại hình báo chí, truyền thông. Đài Truyền hình Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí.

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ và Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định chi tiết tại Điều 2 Nghị định số 60/2022/NĐ-CP, trong đó, bên cạnh việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, Nghị định cũng quy định thêm những chức năng nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án quan trọng khác của Đài Truyền hình Việt Nam; Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình; Quản lý trực tiếp hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của Đài Truyền hình Việt Nam để sản xuất nội dung; truyền dẫn tín hiệu trên hạ tầng viễn thông, internet băng thông rộng; phát sóng trên các phương thức truyền hình vệ tinh, mặt đất và mạng truyền hình cáp; cung cấp trên nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam và nền tảng số khác các chương trình, kênh chương trình ở trong nước và ra nước ngoài theo quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của Đài Truyền hình Việt Nam; nghiên cứu, xây dựng nền tảng truyền hình số (trực tuyến) ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số để phát huy sự tham gia, sáng tạo nội dung của khán giả,…
Về cơ cấu tổ chức, Đài Truyền hình Việt Nam gồm 28 đơn vị, như sau: Văn phòng; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban Kiểm tra; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Thư ký biên tập; Ban Thời sự; Ban Khoa giáo; Ban Truyền hình tiếng dân tộc; Ban Truyền hình đối ngoại; Ban Văn nghệ; Ban Sản xuất các chương trình Giải trí; Ban Thể thao; Ban Biên tập truyền hình đa phương tiện; Trung tâm Phim tài liệu; Trung tâm Phim truyền hình; Trung tâm Tư liệu; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ; Các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật; Trung tâm Kỹ thuật truyền hình; Trung tâm Mỹ thuật; Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số; Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ truyền hình; Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình; Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình. Như vậy, Nghị định 60/2022/NĐ-CP đã bỏ 01 đơn vị (Ban Thanh thiếu niên) và bổ sung thêm 01 đơn vị (Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ) và điều chỉnh lại tên của một số đơn vị trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam để phù hợp với tình hình mới.
Nghị định 60/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 9 năm 2022 thay thế Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Truyền hình Việt Nam và Nghị định số 34/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Truyền hình Việt Nam.

Lê Hoàng Linh - Vụ Pháp chế