Chính sách pháp luật mới

Đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý và chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

07/12/2022 09:53 SA

 Ngày 29/11/2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Theo đó, Thông tư ban hành nhằm quy định về các hoạt động: tạo lập, cập nhật, quản lý, duy trì, kết nối, chia sẻ, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Tuy nhiên, Thông tư này không điều chỉnh dữ liệu đối với tàu bay.

Về nguyên tắc tạo lập, cập nhật, quản lý, duy trì, kết nối, chia sẻ, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện, Thông tư quy định 06 nguyên tắc chỉ đạo được thể hiện xuyên suốt toàn bộ nội dung văn bản gồm: (1) Tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; các quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; (2) Quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu tuân thủ theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; (3) Bảo đảm sự đầy đủ, chính xác của dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện; (4) Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải và; (5) Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin; các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu; quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân; (6) Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
 Về quản lý, duy trì dữ liệu đăng kiểm, bên cạnh các quy định về hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện và kinh phí xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện, Thông tư còn quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện. Đồng thời, đối với cấp độ an toàn hệ thống thông tin và thực hiện phương án bảo đảm an toàn thông tin, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm phương tiện đề xuất hồ sơ theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chi tiết về đối tượng quản lý dữ liệu, đối tượng được cung cấp dữ liệu; cách thức, phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu; các trường hợp tạm dừng, chấm dứt chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, tạo lập, cập nhật, kết nối và chia sẻ dữ liệu.
Thông tư 28/2022/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 01/2/2023.

Lê Hoàng Linh - Vụ Pháp chế