Chính sách pháp luật mới

ban hành Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

10/11/2022 09:32 SA

 Ngày 7/11/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

      Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Theo quy định nội dung của mỗi chỉ tiêu thống kê gồm: Khái niệm, phương pháp tính, phân tố chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu của chỉ tiêu thống kê và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.
- Quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP gồm 6 bước: Thu thập thông tin đầu vào phục vụ biên soạn GDP, GRDP; Tính các chỉ tiêu phục vụ biên soạn GDP, GRDP; Biên soạn số liệu GDP, GRDP; Rà soát, đánh giá lại GDP, GRDP; Công bố, phổ biến số liệu GDP, GRDP; Lưu trữ số liệu GDP, GRDP.
- Về nguyên tắc biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP phải bảo đảm thực hiện tập trung, thống nhất tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê); bảo đảm tính thống nhất và minh bạch trong biên soạn, công bố số liệu GDP, GRDP; đáp ứng việc tiếp cận, khai thác, sử dụng số liệu GDP, GRDP dễ dàng, thuận tiện và bình đẳng.
- Đồng thời, bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và kết nối ở tất cả các bước của quy trình biên soạn; bảo đảm tính logic, tương thích, phù hợp giữa số liệu GDP, GRDP và các chỉ tiêu vĩ mô khác.
- Về phương pháp, kỳ biên soạn quy định số liệu GDP được biên soạn theo phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng đối với kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; phương pháp thu nhập đối với kỳ 5 năm. Đối với GRDP, số liệu biên soạn theo phương pháp sản xuất đối với kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Các chỉ tiêu biên soạn chủ yếu gồm: Quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng GDP, GRDP.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trực tiếp thu thập thông tin; tổng hợp thông tin từ bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước để biên soạn GDP, GRDP.
         - Bộ, ngành cung cấp thông tin phục vụ biên soạn GDP, GRDP theo quy định của chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cung cấp thông tin phục vụ biên soạn GDP, GRDP theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.
- Về tổ chức thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp vơi các bộ, ngành và địa phương xây dựng, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
- Thu thập, tổng hợp, công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế; Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, khai thác, tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia; quy trình biên soạn GDP, GRDP.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện quy trình biên soạn GDP, GRDP và rà soát, đánh giá lại quy mô GDP, GRDP.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ./.

Phạm Thị Thu Huyền - Vụ Pháp chế