Chính sách pháp luật mới

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT

02/03/2022 10:47 SA

 Tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ: “Nghiên cứu, xây dựng mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”.

          Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ TTTT đã chủ trì xây dựng, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.
          Nhằm triển khai thực hiện Quyết định trên và cập nhật một số văn bản quy phạm pháp luật, quy định pháp luật mới liên quan trong QCVN 102:2016/BTTTT, ngày 17/2/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT “Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.
          Tính đến nay, có khoảng hơn 74.000 cơ quan, đơn vị đã được cấp mã định danh cơ quan, đơn vị để tham gia trao đổi văn bản điện tử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (nếu chỉ tính riêng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì 100% các cơ quan đã ban hành mã định danh tối đa 4 cấp). Toàn bộ mã định danh của các cơ quan, đơn vị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa vào Hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam để quản lý, chia sẻ cho các hệ thống của các Bộ, ngành, địa phương có nhu cầu sử dụng, đồng thời công khai các mã định danh này cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng.
          Trước khi ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg, chưa có quy định quản lý thống nhất về bộ mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức nói chung phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Trước đây, để triển khai Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT từ năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan khác như các cơ quan Đảng, Viện kiểm sát nhân dân và một số tổ chức khác đánh mã định danh điện tử để tham gia trao đổi văn bản điện tử.
          Tuy nhiên, để cập nhật và hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong các nội dung về đánh mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương thì việc ban hành Thông tư Thông tư số 01/2022/TT-BTTTT “Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành” là cần thiết.
          Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế