Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg

16/11/2022 17:08 CH

 Ngày 31/10/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

- Nội dung cơ bản và giá trị mang lại:
Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 ban hành nhằm quy định những nội dung để phù hợp với Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg (khoản 2 Điều 12), theo đó quy định trách nhiệm của Bộ TTTT về dịch vụ, kết nối, chất lượng, thời gian phát và an toàn, an ninh và để Giải quyết một số vấn đề bất cập trong thực tiễn triển khai Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT. Cụ thể:
- Về phạm vi điều chỉnh: ngoài việc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Thông tư còn quy định cụ thể về trách nhiệm của đối tượng sử dụng dịch vụ và trách nhiệm của tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1 ngoài các nội dung đã quy định tại Quyết định 37/2021/QĐ-TTg.
- Về đối tượng áp dụng: mở rộng, hoàn thiện danh sách cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương (Phụ lục I, Phụ lục II Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg) và bổ sung đối tượng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước gửi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.
Do mở rộng đối tượng sử dụng dịch vụ đến cấp xã nên Thông tư đã quy định tần suất phát và việc bố trí khu vực khai thác riêng dịch vụ bưu chính KT1 tại cấp xã. Ngoài ra, đối tượng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước gửi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quy định trách nhiệm trong dự thảo Thông tư như trách nhiệm các đối tượng tại Phụ lục I và II của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg.
- Về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ, cụ thể:
+ Việc quy định vận chuyển và phát bưu gửi KT1 bằng phương tiện vận chuyển chuyên dùng chưa quy định cụ thể tại Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg nên đã được làm rõ tại dự thảo Thông tư. Bên cạnh đó, Thông tư quy định thêm việc tổ chức đi phát bưu gửi KT1 Tuyệt mật bằng ô tô ngay sau khi chấp nhận và khai thác để bảo đảm an toàn, an ninh, rút ngắn thời gian lưu trữ bưu gửi KT1 Tuyệt mật, giảm nguy cơ mất và lộ lọt bí mật nhà nước.
+ Tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1 phải ưu tiên giao nhận, bảo quản, khai thác bưu gửi KT1 bảo đảm an toàn, an ninh, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống nhưng chưa quy định cụ thể tại Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg để đáp ứng yêu cầu để đã làm rõ hơn quy định về nơi bảo quản bưu gửi KT1.
Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế