Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

16/11/2022 17:01 CH

 Ngày 28/10/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Thông tư ban hành nhằm quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích; danh sách các thôn, bản, làng, ấp, buôn, bon, phum, sóc, đảo có hộ dân sinh sống thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông; hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; hoạt động thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Thông tư quy định dịch vụ viễn thông công ích bao gồm dịch vụ viễn thông bắt buộc và dịch vụ viễn thông phổ cập.
- Dịch vụ viễn thông bắt buộc, bao gồm:
+ Dịch vụ viễn thông phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn;
+ Dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ các sự kiện tìm kiếm, cứu nạn trên biển;
+ Dịch vụ viễn thông phục vụ liên lạc khẩn cấp đến các số 113, 114 và 115.
- Dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm:
+ Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (bao gồm dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất và dịch vụ truyền số liệu);
+ Dịch vụ viễn thông di động mặt đất (bao gồm dịch vụ điện thoại, dịch vụ truy cập Internet băng rộng, dịch vụ nhắn tin);
+ Dịch vụ viễn thông di động hàng hải phục vụ liên lạc cho ngư dân trên tàu, thuyền Việt Nam đánh bắt hải sản trên biển.
Đối tượng áp dụng gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ có chức năng quản lý nhà nước liên quan đến thực hiện Chương trình; Ủy ban nhân dân các cấp; Các hộ gia đình, thành viên hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách người có công với cách mạng và gia đình chính sách xã hội; Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường, nếu có) và các trạm y tế xã; Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, doanh nghiệp sản xuất thiết bị đầu cuối viễn thông; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tham gia quản lý, triển khai, giám sát thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.
Thông tư 14/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 12/12/2022.

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế