Chính sách pháp luật mới

Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

16/11/2022 16:57 CH

 Ngày 26/10/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Để triển khai yêu cầu của Chính phủ về việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc Chính phủ thuộc phạm vi quản lý ngành theo phân công của Chính phủ. Việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam đã được triển khai xây dựng. Theo đó, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước. Thông tấn xã Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo chí, xuất bản.
Cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam có 28 đơn vị gồm: Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại; Văn phòng; Ban Tổ chức - Cán bộ; Ban Kế hoạch - Tài chính; Ban biên tập tin Trong nước; Ban biên tập tin Thế giới; Ban biên tập tin Đối ngoại; Ban biên tập Ảnh; Ban biên tập tin Kinh tế; Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa; Trung tâm Truyền hình Thông tấn; Báo Tin tức; Báo Thể thao và Văn hóa; Báo điện tử VietnamPlus;…So với quy định trước đây, cơ cấu tổ chức mới của Thông tấn xã không còn quy định 02 đơn vị là Ban Kiểm tra và Trung tâm Tin học.
Nghị định 87/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 và thay thế Nghị định số 118/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.
 

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế