Chính sách pháp luật mới

Chính phủ ban hành Nghị định 72/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP và Nghị định 25/2018/NĐ-CP về hoạt động in

16/11/2022 16:50 CH

 Ngày 04/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định nhằm triển khai thực hiện các yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các cơ sở in đầu tư và phát triển thì một số quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP còn thiếu cụ thể, chưa đồng bộ, thống nhất, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý cũng như trong việc chấp hành pháp luật của cơ sở in, doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị in, cụ thể: Thiếu quy định cho việc cấp phép hoạt động in cho chi nhánh của cơ sở in đặt tại tỉnh, thành phố khác ngoài tỉnh, thành phố nới đặt trụ sở chính; Chưa thống nhất việc quản lý nhập khẩu thiết bị in về một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in; Cần thiết bãi bỏ, đơn giản hóa quy định về bản mẫu đặt in, sổ ghi chép; chuyển nhượng máy photocopy màu đáp ứng môi trường làm việc, giao dịch, lưu trữ dữ liệu điện tử; Bổ sung quy định in và nhận in bao bì, nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm thuộc loại phải có giấy phép lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận chất lượng theo quy định của pháp luật.
Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ban hành gồm 4 điều và phụ lục ban hành các mẫu, biểu mẫu. Một số nội dung chủ yếu của Nghị định như sau:
- Quy định cấp giấy phép hoạt động in, đăng ký hoạt động in cho chi nhánh của cơ sở in đặt ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh thực hiện cấp giấy phép hoạt động in, xác nhận đăng ký hoạt động in.
- Quy định thủ tục và tuổi cho các thiết bị khi nhập khẩu, cụ thể: các thiết bị chế bản, tạo khuôn in, tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; các thiết bị in công nghiệp và thiết bị gia công sau in tuổi thiết bị không vượt quá 20 năm và các máy photocopy đa màu, máy in có chức năng photocopy đa màu, tuổi thiết bị không vượt quá 03 năm và chuyển thủ tục cấp phép nhập khẩu sang thủ tục khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
- Quy định cấm các hành vi in, đặt in bao bì, nhãn hàng hoá của các sản phẩm mà các sản phẩm này thuộc loại phải có giấy phép lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận chất lượng theo quy định của pháp luật nhưng không có các loại giấy tờ này.
- Bãi bỏ thủ tục hành chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.
- Bãi bỏ quy định cơ sở in phải lập sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in; cơ sở in phải lưu giữ bản thảo (bản mẫu) của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặt in.
Nghị định 72/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Phạm Quang Hòa - Vụ Pháp chế