Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

24/08/2022 16:46 CH

 Ngày 20/7/2022 Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

 
Theo đó, sửa đổi một số nội dung liên quan đến nhập khẩu sản phẩm an toàn thông
tin mạng như sau:
- Bãi bỏ "Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (bản sao)" trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu.
- Đối với việc nộp hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu thông qua hình thức trực tuyến: Thực hiện tại Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông, địa  chỉ https://dichvucong.mic.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia”.
(Hiện hành, đối với hình thức nộp trực tuyến, Cục An toàn thông tin triển khai theo lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông)
- Bổ sung quy định: Cho phép doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu bản điện tử trên Cổng dịch vụ công.
(Hiện hành, doanh nghiệp nhận Giấy phép nhập khẩu trực tiếp tại trụ sở Cục An toàn thông tin hoặc thông qua dịch vụ bưu chính).
- Rút ngắn thời gian thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc. 
Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
 

Phạm Quang Hòa